is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche litteratuur na 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

□ HET PROZA TOT AAN HET EERSTE OORLOGSJAAR.

89

er u, in den loop van deze geschiedenis, ook al verscheidene genoemd. Ik sprak u van Hélène Swarth en Henriette Roland Holst, van Josine Simons—Mees, van Augusta de Wit, van Margo Antink. Op deze laatste echter beloofde ik terug te komen.

Margo Antink nl., ofschoon nooit ophoudend ook zonder medewerking verhalen te produceeren — en dat deze alléén-geschreven boeken (Sprotje, In den Vrijen Amerikaan) zeker lang niet haar minst geslaagde zijn, zal zij mij wel veroorloven te constateeren — huwde den hier eveneens al meer genoemden Carel Scharten, den dichter-criticus, en in samenwerking schiepen zij hun beroemde romans: Een Huis vol Menschen (1908), De Vréémde Heerschers (1911) 't Geluk hangt als een druiventros (1919). Werd over de wenschelijkheid van zulk een litteraire samenwerking wel eens verschillend geoordeeld — er zijn ülustrè voorbeelden: Wolff en Deken, de Goncourts — in dit geval schijnen alle bezwaren door den artistieken uitslag zelf vernietigd te worden. „De Vreemde Heerschers" heeft mij, met alle respect voor superieure kwaliteiten, superbe gedeelten vooral, altijd toegeschenen met wat té veel ethnografischen ijver vervaardigd te zijn, „Een Huis vol Menschen", en vooral: ,,'t Geluk", zijn prachtig gelukte, sprankelend-lévende boeken, even geestig van observatie als fijn van smaak en gevoel. Klein-kunst heeft men dit soort van realisme wel eens fichtelijk smalend genoemd. Naam die met een glimTach dient ontvangen, 't Geluk hangt als een druiventros — maar de vos, die er niet bij kon, noemde de druiven „trop verts et bons pour des goujats". Men moet dan toch maar over een considerabele grootheid van ziel en van talenten beschikken om het menschelijk kleine met zooveel objectief onderscheidingsvermogen in 't zachte licht van den humor te heffen.

Klem-kunst, och wat! Hoort het werk van jan Meen en Adriaan Brouwer daar soms ook onder, dat van Adolf