is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche litteratuur na 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n WF.T PROZA SINDS 1914.

119

heerige" distinctie. Maar van de diepe emotie die de echte schoonheid wekt heb ik, in zijn talrijke boeken — en ook op dien langen, langen Weg van Paul de Raet (1918) — helaas niet veel kunnen vinden.

Een zonderlinger figuur — maar zeker van rijker inhoud — is A. H. van der Feen. Deze nederlandsche prozaïst schijnt - als Stevensons Dr. Jekyll - een dubbel-ik te bezitten. Hij begon — vele jaren geleden - met verhalen over stroopers en douanen, een beetje jongensachtig en slap-romantisch, niet onzuiver toch en ook niet oninteressant. Toen verkleedde hij zich plotseling, trok een palI jassenpak aan, en begon allerlei grappige, of kwasi-grappige vertelsels te publiceeren — die hoegenaamd niets met litteraI tuur te maken hadden. Ja, toch, één van die met De Sinclair onderteekende boeken heeft zonder twijfel litteraire waarde ; | het zijn de meesterlijke parodieën („imitaties" noemt hij I ze zelf) van hedendaagsche auteurs genaamd: Een P r ij svraag in de Hel. Maar al dat andere? Neen, wij rekenden Van der Feen verloren. Tot hij onverwacht op1 nieuw te voorschijn trad, nu blijkbaar weer in zijn echte I menschelijke gedaante, met dood-eenvoudige, maar zeer I gevoelige, fijn-menschkundige novellen. Hoe zit dat toch? I Waren al Van der Feen's aberraties in de koffiehuismoppigI heid dan uit economische omstandigheden te verklaren? | Wij tasten in 't duister. De heer van der Feen is ontvanger te : Goes. Nu wij eenmaal weten wat hij kan, willen wij voortaan

| niets anders dan het béste wat hij ontvangt van zijne

% Muze ontvangt. Weg met De Sinclair! Leve Van der Feen!

O, er zijn er meer, uit wie het beste wat zij te geven ¥ hebben eerst laat te voorschijn komt. Ook C. J. A. van Bruggen blijkt er zoo één. Deze oude rot in de joumalisÉ tiek begon plotseling een soort romans uit te geven, sym-

1 bolisch-fantastische verhalen wel meer met den vin-

1 dingrijken geest dan met het warme hart gemaakt. Het ■ Verstoorde Mierennest (1916), Als ge niet dan! (1917). Enzoovoort! Hij boeide er mee. Warm-