is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche litteratuur na 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE LITTERAIRE TIJDSCHRIFTEN, ENZ.

135

dappere weekblad ten doode gedoemd helaas. En zoo

is het ook jammer geweest dat De Nieuwe Amsterdammer, het weekblad van H. Wiessing en zijn vele begaafde en geestige medewerkers, het leven niet heeft kunnen houden. Een tijdlang bracht dit pittige weekblad, zonder zelf uitgesproken communist te zijn, politieke en maatschappelijke kritiek, óók (ja wel voornamelijk) van communisten, maar daarnaast: artistieke en litteraire beschouwing zonder sekte-geest. Toen het ten slotte geheelen-al verbolsjewiekte, wegkwijnde en verdween, hebben

Coenen en een paar anderen De Nieuwe Kroniek opgericht. Een veertiendaagsch blad dat zijn ouderen naamgenoot niet vervangen kon, maar niettemin welkom was, daar het onafhankehjke beschouwingen bood, ook in het litteraire, en omdat ten slotte aan een blad van deze scherp critische soort, met het oog op sommige gemakkelijk induttende kringen, voortdurende behoefte bestaat. Doch ook deze Nieuwe Kroniek ze verdween helaas!

Overigens — dan is daar altijd nog de oude „groene", thans officieel genaamd: De Groene Amsterdammer, week blad voor Nederland, die, naast Top Naeffs geestige en gedegen tooneelfeuilletons en de kostehjk-litteraire grappenmakerij van Charivarius (G. Nolst Trénité) ook wel eens een opmerkelijke litteraire kritiek geeft al zijn het er waarlijk

niet veelI En dan is daar de Nieuwe Rottersche Courant, met zijn, nu al meer dan 30 jaar door Johan de Meester geredigeerde rubriek Letteren en Kunst, zijn sinds korten tijd bestaand Litterair Bijvoegsel, waarin Nijhoff zijn uitstekende artikelen over poëzie schrijft, dan zijn daar het Handelsblad, met critische feuilletons, langen tijd van Is. Querido, thans van M. Uyldert, de Telegraaf met (tot voor kort) die van Carel Scharten, terwijl ook het Utrechtsch Dagblad, sedert Mr. P. H. Ritter Jr. er redacteur van is, menige pittige kritiek of litteraire beschouwing publiceerde.

Maar laat het nu genoeg zijn. Ons litteraire leven! Ik schreef