is toegevoegd aan uw favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want alle de werelt die groet u meest Als moedere van ontfermherticheden. Wie op u roept, ghy helpt hem in vreden Ende ter hoochster vruecht als uuterste trouwe. Och dan, tuwaerts buyghe ick myn leden. Mater misericordie, vrouwe!

O vriendelycke sonne, niet om verschoonen. Die de middelste zijt der Planeten gheseyt: (Boven u hebbende noch drie persoonen, Welck is die heylighe Drievuldicheyt, Ende onder uwe hooghe maiesteyt Maechden, Weduwen ende houwelijcken staedt), O glinsterende Sonne, aensiet die dus leydt, Van tsvyants wolcke uus licht beschaet.*) Ghy zijt soe daer, dat door u van ons slaet Onser sonden duysterheyt waer ghy naeckt. Dus de Kercke van u singt sonder verlaet: Doch van onse sonden ons quyte maeckt. Ick, aerme sondare, verdroocht, verspaeckt,2) Roepe ontfermehjck, eer ick verflouwe. Als fugiteyt3) in duyterste noodt ghedaeckt: *) Tu nos ab hoste protégé,5) vrouwe!

O die dalder bitterste kunt versoeten.

Die den hemele ende aerde verblijdt,

Die tot allen lijdene weet te boeten,

Die ghebiedeghe6) van alle den throonen 7) zijt,

ï) beschaduwd 2) verkwijnd *) toevlucht 4) gesteld 5) bescherm ons tegen den vijand 6) gebiederesse ") hemelen.

42