is toegevoegd aan je favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REFEREYN INT SOTTE1) Hoort, ghi ghelubecte van hoofde nisscherkens2) Die ghister een buyle vielt en heden een gat! Sint Talpins ongheluckighe visserkens3), Der pijnen ghewoone, ende tetene half sadt! Waghenaers, die dickent maken haer badt In diepe straten, met laste verstelt4), Jan Tachter kinders6), al bachten6) nat! Mishoude, ter eerster missen ghemelt,7) Die ander menighen trap ontelt! Quaetslaghers, die altoos hebben den tuck!8) Rompelborsen 9), ghildebroers10) qualijck int gheldt! Sulck als ick ben! maeckt plaetse en veldt!11) Staet betacht! men saeydter gheluck!

Hoordt oock nu alle, ghy venus-dreetkens12). Die vingherkens dout of int oorken ruynt!13) Oude cordewaghencruyers14) ende sackdraghers, Wiens habijten met lappen meest zijn doorthuynt. Voort gheborsten volders ende hase Jaghers16)! Hanghemans! hondtslaghers! cafcoenvaghers16) Ende Suypers, ghewuene te hjdene druck! Cruepele! blinde! steinders ende claghers! Makelghen! potspinneghen ende cantknaghers!17) Staet betacht! men saeydter gheluck!

1) dc dichter roept alle ongeluksvogels op om klaar te staan: er wordt geluk gezaaid!

2) knapperds met geschonden hoofden 3) bedelaars met lichaamsgebreken *) karrerijders. die dikwijls met last en al in de modder rollen 5) achterlijken <>) bachten = van achteren 7) mishuwden, die in de vroegste Mis afgeroepen werden, dan hoorde niemand 't, ander = elkander 8) boosdoeners, die altijd vol listen zijn. die altijd de klappen krijgen a) met gerimpelde beurzen, platzakken H") boemelaars U) ruimte -"O verliefde gekken .3) fluistert 14) cordewaghen - kruiwagen 15) villers en stroopers) beulen, kosters, schoorsteenvegers. 1*0 Koppelaarsters, armlastigen, korstknagers.

68