is toegevoegd aan je favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VANDER MOLLENFEESTE Hoort, ghy goede heden al ghemeyne, Edele, onedele, aerme ende rijcke, Ghy zijt ontboden groot ende cleyne Te trecken in een ander wijcke: Hy is uutghesonden met zijnder pijcke1), Des opperste Prinche messagier2). Maeckt u ghereedt alle ghelijcke. Ghy en muecht niet langher blijven hier.

Al in dat lantschap vanden mollen

Moetdy trecken, sonder waen.

Al wildy daer teghen stryen of grollen.

Ten mach u helpen niet een spaen.

Als de bode coempt, soe eest ghedaen,

Hoe jonc, hoe schoone, hoe vroom8), hoe wijs.

Als Dopperste ghebiedt soe moet ghy gaen

Trecken int landt van mollengijs.

Der mollen heere, dopperste prins. Die de mol schiep, de blinde beeste. Heeft ontboden haer ende gins4) Onder tvolck, minste ende meeste. Dat sy commen ter molle feeste, Daer sy hof houden onder deerde. Als dlichaem sal scheeden vanden gheeste, Salmen elck dienen naer zyn weerde.

*) piek. speer 2) bode (de Dood) a) dapper *) hier en ginds.

70