is toegevoegd aan uw favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minde eenen anderen, niet op my passende1). 25 Wat ick haer badt. ten mocht niet cleven.2)

Nochtans dit wetende, mijn minne wert wassende, Ende was meer drucx op drucx doenfassende.

Dander die minne hielt teender duwarie*)

Vervulde Venus werck van charitaten. 30 Oock minnende, maer der eerster contrarie;

Want dese my minde seere boven maten,

Goedt, eere willende om mynen wille laten.

Maer myn herte was thuerwaerts niet gheresen.

Wat sy my seijde, ten mocht haer niet baten. 35 Soe dwanck my de minne der eerster ghepresen.

Doch en mochter maer een int herte wesen.

Doen4) wy dus waren vruecht beseffende,

Ende menich ghenoecheüjck woordeken zaeyende.

Een ongbeweerte in zee wert heffendèT

40 Eenen slorrifuuten noordtoosten waeyende. Soe dat5) schipken werdt hellende, draeyende, Roerloos, masteloós. noydt meerder dooghen!6) Die vrouwen werden roepende, craeyende.7) Ach lacen, doen moest ons vruecht verdrooghen,

45 Want wy de doodt saghen voor ooghen.

Wy hadden verloren al tscheeps ghereeschepen. Tscheepken ghinck alleene sonder roeder voort. Ick sacher verdrincken meer dan thien zeeschepen. Die aldaer laghen int zeeslijck versmoort.

1) lettende ») beklijven >) tot een verblijfplaats *) toen ') dat het •) lijden "0 huilende.

75