is toegevoegd aan uw favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN RELLETJE.

Int sclve jaer1} up den dach vander Triniteyt2), soe saten sommege Oosterlinghen3), ende droncken in een maleveseye taveerne, ontrent .vij. hueren *) in den avent. Ende daer quam een vlaminc bi henlieden sitten, die welcke gheckende ende horderendeB) was metten Oosterlingen, ende si worden twistende ende gheschil crijgende.

Die vlaminc alleene sijnde, ghinc van daer, ende haelde viere of .v. ghesellen te sijnder helpe, ende quam inder nacht tusschen den .x. ende .xi. hueren met sine andere ghesellen voor die duere, daer die princepale 6) vanden oosterlinghen, die deerste gheschil yeghen7) hen hadde ghenomen, was gaen slapen bi sijn boel, daer ooc meer oosterlinghen binnen den huyse waren.

Dese vlaminc doppende up die duere, ende dachvaerdende8) den oosterlinc huyte9), ende groot remoer makende, die sommeghe van den oosterlinghen staken thooft ter veynsteren huyt ènde riepen: „Slaet den croden10) vlaminck doot". Eens poorters clerc11) quam daer toe gheloopen ende wort daer doot ghesleghen. Ende tvolc vander stede, midts dat si hoorden roupen: „Slaet den vlaminc doot", si verstonden dat men riep: „Slaet al die vlaminghen doot", ende wordens hem moeyende1*) ende riepen: „Slaet alle die oosterlinghen doot".

Daer wort seer ghevochten, ende men liep in alle dye herberghen daer oosterlinghen ghelogiert waren; in dye

!) M35 2) Drievuldigheidszondag >) kooplieden en zeelui van langs de Oostzee *) uren 5) spotten, denk aan boerde 6) de voornaamste "O tegen 8) uitdagen 9) uit 10) beroerde 11) hier reeds schrijver ü) begonnen zich op te winden.

96