is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst onzer sociale verzekering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

dienstbetrekking voor minder dan 4 dagen is aangegaan m.a.w. de losse arbeiders. Ook volgens de ontwerpen Ziektewet van de Ministers Kuyper en Veegens zouden de losse arbeiders buiten de Ziekteverzekering vallen en wel omdat het practisch onmogelijk scheen hen daarin wel op te nemen. Minister Kuyper merkte hieromtrent in de Memorie van Toelichting op het door hem ingediende wetsontwerp „Ziekteverzekering" het navolgende op:

„Wat de zoogenaamde losse werklieden betreft, schijnt een „invoering van de premie door tusschenkomst van de werkgever „ondoenlijk, omdat de persoon van dezen te zeer wisselt en het „in loondienst zijn van den lossen werkman te ongeregeld is.

„Omdat ten aanzien van de losse werklieden de invordering „der premie op geen doelmatige wijze schijnt te kunnen worden „geregeld is het wenschelijk voorgekomen deze werklieden buiten „de verplichte verzekering te laten en hen alleen de gelegenheid „te verschaffen om zich naar behooren tegen geldelijke gevolgen „van ziekte te verzekeren. Hetzelfde geldt voor de kleine ondernemers".

Minister Veegens laat zich in de Memorie van Toelichting op het door hem ingediende wetsontwerp als volgt uit:

„Daar ten opzichte van losse werklieden de invoering der „premie niet op doelmatige wijze schijnt te kunnen worden ver„zekerd, is het raadzaam voorgekomen deze werklieden buiten de verplichte verzekering te laten en hun alleen de gelegenheid te „verschaffen om zich vrijwillig tegen geldelijke gevolgen van „ziekte en bevalling te verzekeren. Hetzelfde geldt voor de kleine „ondernemers."

Minister Talma eindelijk zegt in de Memorie van Toelichting op het door hem ingediende wetsontwerp:

„Van groot gewicht is de uitsluiting van de zoogenaamde losse „arbeiders (volgens het ontwerp, zij die korter dan vier dagen „achtereen in eenzelfde dienstbetrekking zijn). Deze moeilijkheid „om hen in de verzekering te betrekken, betreft vooral de aangifte „en de inning der premie. Hoe ten aanzien van deze beide punten „de regeling zou moeten zijn voor arbeiders, die den eenen dag „bij dezen, den anderen dag bij genen patroon werken, valt niet „in te zien. Zoodanige regeling hebben ook de buitenlandsche „wetgevingen op dit stuk niet gevonden. De Duitsche Wet zondert