is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288 BEROEREN

Voor het opvolgen van een beroep is volgens art. 10 der Kerkenorde de bewilliging van den kerkeraad met de diakenen en het voorweten van de Classis noodig.

Ten slotte de opmerking 1° dat bij het advies der Classis over een beroep ook de vraag in aanmerking komt, of de beroepende kerk in staat is, den beroepen leeraar naar eisch van Gods Woord te onderhouden (Dordrecht 1893, art. 169), 2° dat de korte bediening eener kerk tégen haar belang strijdt, waarom den kerkeraden ernstig wordt ontraden, leeraars, die nog geen twee jaar in hun standplaats werkzaam zijn, te beroepen (Dordrecht 1893, art 168; Groningen 1899, art. 28). [ 5.

Beroeren komt in de Heilige Schrift herhaaldelijk voor. Het woord is eenigermate verouderd en kan niet door één hedendaagsch woord worden weergegeven. Soms is het eenvoudig aanraken, in beweging brengen in eigenlijken zin, als Joh. 5:4; soms in verwarring brengen, ontroeren, verschrikken, als Gen. 34:30; Joz. 6:18; Hand. 15:9; dan weer aanraken in den zin van vuil maken, Ezech. 32 : 2 en 13, vervolgens: opruien Luk. 23 : 5. Zich beroeren beteekent in onrust geraken 2 Sam. 22 : 8; Ps. 18:8. Onze Statenvertalers hebben verschillende Hebreeuwsche en Grieksche woorden door beroeren vertaald; dat verklaart althans ten deele, dat dit woord niet steeds dezelfde beteekenis heeft. [ 17.

Berotna (Ez. 47 : 16) en Berothai (2 Sam. 8:8) is hoogstwaarschijnlijk dezelfde stad. Velen houden haar voor het tegenwoordige dorp Bereitan, Zuidelijk van Baai-Bel gelegen. [ 24.

Berouw is in 't algemeen leedwezen over iets, dat gedaan of nagelaten is; in 't bizonder het leedwezen over de zonde. Wat dit laatste aangaat is er groot verschil tusschen berouw en berouw. Er is een berouw, dat feitelijk ten onrechte zoo wordt genoemd, en niet meer dan spijt kan heeten; hét vreest wel voor de gevolgen der zonde, maar betreurt niet de zonde zelve als zonde. Het ware berouw wordt, volgens de Schrift, niet gevonden bij den natuurlijken mensch, maar is vrucht van het nieuwe leven, dat door de wedergeboorte in ons hart wordt geplant (Job 42 : 6; Jerem. 31 : 19). Vandaar dat voor berouw in het Nieuwe Testament meest een woord wordt gebruikt, dat bekeering beteekent, dat in de Statenvertaling slechts éénmaal door berouw is overgezet (Hebr. 12 : 17).

In vele plaatsen van het Oude Testament wordt ook aan God berouw toegeschreven. Dit berouw Gods is niet maar een menschelijke voorstelling, die wij ons van God vormen, doch een heilige werkelijkheid. Alleen — het heeft niets gemeen met ons menschelijk berouw, dat steeds gepaard gaat met droefheid over eigen zonde. Bij God is berouw zijn heilige reactie tegen de zonde, of ook een verandering van zijn handelingen of daden tengevolge van de veranderde gezindheid der menschen, hoewel Hij in zichzelf onveranderlijk blijft. In één en hetzelfde hoofdstuk (l Sam. 15), waar tot tweemaal toe, vs 11 en 35 gezegd wordt: „het berouwde den Heere, dat Hij Saul tot koning gemaakt had", lezen we in vs 29: „Ook liegt Hij, die deover-

— BESANT

winning van Israël is, niet, en het berouwt Hem niet: want Hij is geen mensch, dat Hij liegen zou". „Het berouwde God dat Hij Saul tot koning gemaakt had" wil dus niet zeggen, dat God zou hebben ingezien, er verkeerd aan te hebben gedaan met Saul op den troon te verheffen, maar drukt zijn droefheid uit over Saul's gedrag, zijn afkeer van de zonde, waardoor Saul zich het koningschap onwaardig had gemaakt. [ 20.

Bersier (Eugène) (1831—1899) werd, na in Zwitserland en Duitschland gestudeerd te hebben, beroepen te Parijs, in 1855 als hulpprediker, in 1858 als predikant aan de Chapelle Taitbout van de vrije kerk, en was weldra de meest gevierde prediker dier kerk. Zijn prediking kenmerkte zich door een diepe kennis zoowel van het menschenhart als van de nooden en gevaren zijns tijds, en door een krachtige aanprijzing van het evangelie van Jezus Christus als eenig medicijn voor de kwalen der eeuw. Bersier, die een overtuigd aanhanger was der denkbeelden van Vinet 'en een ijverig verdediger der vrijekerk-idee, begon zich omstreeks 1872 sterk aangetrokken te voelen tot de Nationale Protestantsche kerk van Frankrijk. In 1874 nam hij zijn ontslag als predikant bij de Chapelle Taitbout, om inmiddels propaganda te maken voor zijn veranderde zienswijze in de gemeente, door hem gesticht (1866) in het stadskwartier van de Champs Elisées, en (1874) verrijkt met een eigen kerkgebouw „De 1'étoile". Spoedig wist hij nu de protestantsche aristocratie om zich te verzamelen. En in 1877 ging hij met zijn gemeente over tot de Nationale Protestantsche kerk. Tevens had hij in „De 1'étoile" een nieuwe liturgie ingevoerd, welke veel overeenkomst vertoonde met die der Anglicaansche kerk. Bersier heeft onderscheidene geschriften nagelaten. Zijn Sermons, 7 deelen, 1861—1884, werden in bijna alle Europeesche talen overgezet, ook in de onze. [ 20.

Bertbold van Regensburg was de beroemdste volksprediker uit de Middeleeuwen. Hij werd in 1220 te Regensburg geboren. Bij de Franciscanen ontving hij zijn opleiding. Bijzonderen invloed oefende David van Augsburg op hem uit. Deze was een man met diep inzicht, van onverdachte vroomheid en begiftigd met een bijzonder talent om zielen te leiden. In 1246 trad Berthold in de orde. Hij werd priester en begon sinds 1250 onder het volk te prediken. Beijeren, de Rijnstreek, de Elzas, Zwitserland, Oostenrijk, Bohemen, Silezië bezocht hij. Ten laatste wijdde hij zijn beste krachten aan Beijeren. Enkele geschiedschrijvers schatten het getal van de toehoorders, die in de open lucht Bertholds prediking aanhoorden, van 40.000 tot 100.000. Hij kende het volk en kon daarom tot het hart spreken. Zijn prediking was levendig, soms dialogisch en met groote voorliefde gebruikte hij beelden uit zijn naaste omgeving. Meer dan eens heeft hij machtige en rijke toehoorders bewogen tot teruggave van onrechtmatig verkregen goed. Hij was een tegenstander van vele misbruiken in de kerk, zooals de aflaat. Hij stierf in 1272 te Regensburg, een jaar na zijn leermeester David van Augsburg. [ 24.

Besant (Annie). Op 1 October 1847 werd Annie Wood geboren. In het opgroeien bleek