is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EINDELOOS

39 : 5; Hebr. 7 : 3 enz.). Op de laatste plaats heet het van Melchizedek, dat hij geen einde des levens heeft, d. i. in de Heilige Schrift staat van zijn uitgang uit het leven, van zijn dood niets geschreven; de geheimnisvollewijze, waarop de Heilige Schrift van dezen priester-koning spreekt, maakt hem tot een nog geschikter voorbeeld, dan het Levietische priesterdom, van een hooger, eeuwig priesterdom, daar zijn priesterdom als een zoodanig verschijnt, dat niet aan de bepalingen en grenzen van het tijdelijke, aardsche priesterdom gebonden is. — Verder staat einde dikwijls van het ophouden van het ongeluk (Job 6:11; Jes. 40 : 2; 60 : 20; Jer. 29 : 11; Ps. 57 : 3) of van het geluk, voor verderf, ondergang (Oen. 6 : 13; Job 15 : 32; Jes. 13 : 11; 29 : 19 v.v.; Ezech. 7 : 6; Ps. 73 : 19 enz.), in 't algemeen het ophouden van een zaak (Ps. 119 : 96; Pred. 7 : 9), van een werkzaamheid, of een toestand (Ps. 7 : 10; Pred. 12 : 12; Jes. 10 : 25; Hebr. 6:16; 8:13 enz.). Van het einde der voorchristelijke wereldperiode, van welker standpunt gerekend de tijd van de eerste tot de tweede toekomst van Christus, de laatste heet (Hebr. 9 : 26) van het einde der tegenwoordige wereldperiode (Dan. 12:13; Matth. 10:22; 13 : 40; 24 : 3; 28 : 20; 1 Cor. 10:11; 15:24; 1 Petr. 4 : 7).

III. Zooveel als volkomen vervulling (Luc. 22 : 37): wat van Mij geschreven staat, is nu in vervulling gegaan, vervuld; want hetgeen in de vervulling begrepen is, de geheele weg van den aanvang zijns lijdens tot aan zijn opname in de heerlijkheid, vat de Heiland in één blik te zamen (vgl. Joh. 13 : 31). Lucas 13 : 32 zegt Jezus: ten derden dage zal ik een einde nemen, woordelijk: ik zal voleinden, namelijk mijn werken, d.i. de tijd van mijn werkzaamheid is afgemeten, geen aardsche macht kan hem verkorten. Christus (Rom. 10 : 4) is het einde der wet, deels in zooverre Hij haar vervuld heeft (Matth. 5 : 17), deels in zooverre zij daartoe strekt, om op zijn komst voor te bereiden, naar Hem heen te leiden (Gal. 3:24), en nadat Hij gekomen is, haar bestemming vervuld heeft en als voorbereidende huishouding Gods nu kan ophouden en ook moet voor hen, die in Christus zijn (vgl. 1 Tim. 1:9). Hij noemt |fich zeiven het einde (Openb. 1:8), daar gelijk de wet, zoo ook alles op Hem heenwijst en Hij alles tot voleinding, tot het heerlijke doel voert.

Eindeloos = zonder einde; dit woord wordt gebruikt van datgene, wat geen einde heeft, hoewel het wel een einde zou kunnen hebben; in onderscheiding van oneindig, dat ook beteekent: zonder einde, maar in dien zin, dat elke gedachte aan een einde ten eenenmale is uitgesloten, waarom dit woord alleen van God kan worden gebezigd. [ 20.

Einhard of Eginhard, geboren 770. Hij kwam Sa zijn jeugd aan het hof van Karei den Groote. Hij was gehuwd met Imma, die het edelste meisje (puella nobilissima) heette. Hij bekleedde het ambt van opzichter over de koninklijke gebouwen te Aken, waar hij ook den bouw van den dom leidde. Na Kareis dood ontving hij van Lodewijk den Vrome een belangrijke schenking aan land in het Odenwald, waar hij het

— EKKEHARD 59

klooster Seligenstadt grondvestte, aan welks hoofd, nadat hij in 827 tot priester gewijd was, hij als abt stond. Zijn belangrijkst werk is de levensbeschrijving van Karei den Groote. Bovendien schreef hij Jaarboeken. [ 24.

Elnsledeln, bekend dorp in het Zwitsersche kanton Schwyz, 885 meter boven de zee, met 9000 inwoners, waar Ulrich Zwingli van 1516 tot 1519 predikant was. Het wonderdoende Mariabeeld, dat zich in het prachtige Benediktijnerklooster bevindt, trekt nog ieder jaar honderdduizend bedevaartgangers. [31.

Eisenach is een van de oudste steden in Thüringen. Zij is gesticht in 1070 door Lodewijk den Springer. Beroemd is Eisenach geworden door Luthers verblijf in die stad 1498—1501. In die jaren werd bij Luther op de St. Georgeschool onder leiding van Trebonius en Wigand de grond gelegd van zijn classieke vorming. In het huis van de familie Cotta, dat heden nog bestaat, werd Luther vriendelijk en gastvrij opr genomen. Eisenach heeft in den jongsten tijd een standbeeld van Luther gekregen. Vlak bij de stad ligt op een berg de beroemde Wartburg, die jaarlijks door duizenden bezocht wordt. De Reformatie drong in 1523 tengevolge van de prediking van Jacob Strausz in deze stad door. In 1540 werd binnen hare muren het convent gehouden, door keurvorst Johan Frederik saamgeroepen, om te oordeelen over den dubbelen echt van den landgraaf Filips van Hessen. In 1556 werd er een Synode gehouden om deMajoristische twisten, rakende het verband van geloof en werken, te beslechten. In deze stad is op 21 Maart 1685 Joh. Sebastiaan Bach geboren, wiens standbeeld op het marktplein staat. Tegenwoordig is Eisenach de tweede stad van het Groot-Hertogdom Saksen-Weimar. De stad telt ongeveer 25000 inwoners. Sinds 1852 worden in Eisenach de zoogenaamde Eisenacher of Evangelische kerkelijke Conferenties gehouden. [ 24.

Etsleben is een stad met ongeveer 18000 inwoners, in Saksen. Vroeger was Eisleben de hoofdstad van het graafschap Mansfeldt. In deze stad werd op 10 November 1483 Luther geboren uit jzeer eenvoudige ouders. De groote Hervormer is daar ook gestorven 18 Februari 1546. Men vindt in die stad een standbeeld van Luther,. dat door Siemering gemaakt is in 1883. [ 24.

Elsler (Rudoll) is het meest bekend geworden door zijn instructief werk Wörterbuch der philosophischen Begriffe, waarvan in 1909 de derde druk in 3 banden het licht zag. Ook zijn Phüosophenlexikon, Leben, Werke und Lehren der Denker, 1912, is een goed handboek. [ 14.

Ekkehard. Dezen naam hebben vele monniken uit het beroemde klooster te St. Gallen gedragen. Een van de voornaamste dezer monniken is die Ekkehard geweest, die in de 10de eeuw leefde. Hij was eerst hoofd van de school in St. Gallen en later deken. Nadat de abt Krako gestorven was, zou hij bijna tot abt gekozen zijn, maar hij werd lichamelijk ongeschikt daarvoor door een ongeluk. Hij noemde nu als den man, die zijn plaats zou kunnen innemen, Burchard, die tot aan het einde zijns levens (973) voor hem een trouwe vriend bleef en dien hij als een vader trouw terzijde stond. Ekkehard had dich-