is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRANAATAPPELBOOM

383

in een zelfde graf te worden begraven. De uitdrukking „en werd begraven met zijn vaderen"

Graf van buiten.

is haast stereotiep. De graven van de koningen I van Juda waren op den Sion (Ez. 43 : 4); hoewel zij tot op den dag van heden nog niet zijn ontdekt. De begraafplaatsen werden bij voorkeur gezocht in de talrijke spelonken van het kalkgebergte in het heilige land. Waren hier en \ daar zulke spelonken niet aanwezig, dan werden ze in de rotsen uitgehouwen. Gemeenlijk gaf een portaal toegang tot een soort van hal, van i waaruit toegangen werden aangebracht naar de ï onderscheiden grafkamers, die vaak in grooten getale naast en achter elkander waren gebouwd. In deze grafkamers konden dan vier verschillende soorten van graven worden gemaakt. Een f eerste soort was het graf dat in den bodem was uitgehouwen en bedekt werd met een platten steen, potgraf; dan de schuifgraven, die ongeveer twee

l —s meter lane.

een halve meter breed

en hoog waren; het lichaam van den doode werd in zulk een graf, dat als het ware een gang vormde, geschoven.Dan hieuw

Potgraf. men nog

langs den

rotswand een soort van banken uit, waarop de doode gelegd werd; een bankgraf wordt zulk een graf genoemd en eindelijk treft men nog troggraven aan, een soort van nissen, gelijk ook in de catacomben te Rome gevonden worden, die eene ruimte hebben, welke juist toelaat daarin den doode te leggen. Slechts voor armen en reizenden waren openbare begraafplaatsen gemaakt (2 Kon. 23 : 6; Matth. 27 : 7). Opdat men zich niet zou verontreinigen door in aanraking te komen met een graf (Num. 19 : 16) werden in den lateren tijd tegen het Paaschfeest de graven wit gemaakt (Matth. d Som8 bouwde men grafmonumenten.

Rondom Jeruzalem wemelt het van zulke ge-

denkteekenen, doch men weet niet uit welken tijd die dateeren. De zoogenaamde koningsgraven ten Noorden van Jeruzalem gelegen, dateeren uit de eerste eeuw van onze jaartelling.

_ In deze graven

zijn prachtige sarcofagen gevonden, waarvan de zijden met mooi lofwerk zijn versierd. Reeds Jacob heeft een gedenkteeken opgericht

boven Rachels graf (Gen. 35:20). Ook was er een grafteeken op het graf van denman Gods, die uit Juda was gekomen en had geprofeteerd

<~ ~i« t tegen het altaar

Gewelfd graf. te Bethel (2 Kon.

23 : 17). Het eerste boek der Maccabeën beschrijft het wit marmeren graf van dit heldengeslacht opgericht te Modin. [ 8.

Granaatappelboom (punica granatum), behoorende tot de familie der Myrteachtigen, is een van 5 tot 8 meter hooge, altijd groene boom of struik met tegenoverstaande, langwerpige, kortgesteelde, gaafrandige, onbehaarde bladeren. De alleenstaande of in bundels van drie geplaatste bloemen bezitten 5 kelkbladen, 5 bloemkroonbladen, talrijke meeldraden, een onderstandig vruchtbeginsel, zijn scharlakenrood van kleur en leveren een roode of gele besvrucht, die den vorm van een appel heeft en een middellijn bezit van 8 centimeter. Door een horizontaal

1. Bloeiende tak van een granaatappelboom. 2. Lengtedoorsnede door de bloem. 3. Dwarsdoorsnede door het onderste van het vrachtbeginsel. 4. Dwarsdoorsnede door het bovenste van het vruchtbeginsel. 5. Lengtedoorsnede door de vrucht.

tusschenschot wordt deze vrucht, die den naam van granaatappel draagt en wier buitenste vrucht-