is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 JAGUR — JAHWEH

vijandig gezind was, bevorderde hij in stilte de lijke, in zichzelf bestaande zijn van het Godde-

iredikingvan hetEvangelie,maaronderJoachim II lijke wezen tot uitdrukking te brengen ; maar

rad hij meer openlijk op en hij bediende voor veeleer om te doen uitkomen de historische

len keurvorst zelfs het avondmaal onder twee openbaring Gods. Dit blijkt duidelijk uit het

gestalten. Hij stierf in 1544. [ 24. verband: in Ex. 3 : 15 wordt er nadruk op ge-

Jagur, een stad in het Zuiden van Juda legd, dat de God die Mozes zendt dezelfde is,

Joz. 15 : 21); overigens onbekend. die de God der vaderen Abraham, IzaSk en

Jahaz, ook Jahza en Jaza gespeld, een stad Jacob was.. Wat Hij voor hen was, is Hij ook

en Oosten der Zoutzee. Toen de Israëlieten naar nu; dat is Hij ten allen tijde; Hij is steeds

(anaan optrokken, behoorde zij tot het Amorieti- voor de Zijnen dezelfde, en Hij is steeds voor hen

iche rijk van Sihon, den koning van Hesbon, alles.

<a de overwinning van dit rijk werd deze stad Uit Ex. 6 : 2 heeft men wel willen afleiden

lan Ruben toegewezen en aan de Levieten ter dat de naam Jahweh vóór Mozes niet bekend

voonplaats gegeven. Toen de Moabieten later zou zijn geweest. Ten eerste is dit echter in

iit vroeger door hen bezeten gebied hernamen, strijd met de feiten, daar deze naam ook vóór

)ehoorde Jahaz tot de Oostelijkste grensplaatsen Ex. 6 herhaaldelijk voorkomt ; en dat men dit

ran hun land (Jes. 15 : 4; Jer. 48 : 21, 34). niet uit een later spraakgebruik kan verklaren,

Jahaziël. 1. Een der helden van David, bewijst onder meer de naam van Mozes' moeder

I Kron. 12 : 4. — II. Een der priesters, die ten Jochebed, die met den naam Jahweh inden ver-

ijde van David met trompetten stonden voor de korten vorm Jo- is saamgesteld. Ten tweede is

irk des verbonds, 1 Kron. 16:6. — III. De derde het ook in zichzelf onwaarschijnlijk, daar Mozes,

!Oon van Hebron, den broeder van Amram, om gehoor te vinden bij zijn volk, zeker niet met

Vlozes' vader, 1 Kron. 23 : 19, v.g. 15 : 12. — een nieuwen, geheel onbekenden Godsnaam moest

V. Een leviet uit het geslacht van Asaf, op wien aankomen. Ten derde wordt ook in Ex. 6 : 2

ie Geest des Heeren kwam, om aan koning niet gezegd dat de vaderen den naam Jahweh

losafat de overwinning te voorspellen over de niet gekend hebben; wat er gezegd wordt is

Vloabieten en Ammonieten, die tegen hem ten alleen dat God Zijnerzijds zich vóór Mozes met

strijde waren uitgetogen. [ 20. dien naam aan hen niet heeft geopenbaard;

Jahweh (of Jahveh) is de juistere uitspraak maar daarom kunnen zij zeer wel dien naam

iran den naam Gods, die meer bekend is in den gekend en gebruikt hebben, en nu sluit God

rorm Jehovah. De uitspraak Jehovah is het ge- zich daarbij aan door den rijken inhoud van

m\g van een misverstand der Joden, die uit het dezen naam als openbaring van Zijn wezen te

derde gebod afleidden, dat zij den naam Jahweh ontsluieren.

limmer mochten gebruiken. Vanaf ongeveer Volgens sommigen zou de naam Jahweh zelfs

300 voor Chr. waren zij dan ook gewoon overal van niet-Israëlietischen oorsprong zrjn. Enkelen

waar in het Oude Testament de naam Jahweh hebben den oorsprong in Egypte gezocht, maai

/oorkomt in de plaats daarvan te lezen den deze meening vindt eigenlijk bij niemand meei

inderen Godsnaam Adonai. Als gevolg van deze ernstige verdediging. Anderen hebben gedacht

gewoonte werden in den Hebreeuwschen tekst aan een Kana&nietischen of Fenicischen naam,

3ij de medeklinkers Jhwh geplaatst de klinkers doch ook deze beschouwing is niet te handhaven,

ran Adonai, en zoo kwam men later tot de uit- Meer ingang heeft de opvatting gevonden, dat

spraak Jehovah. Onze Statenvertaling heeft beide we op Babel zouden hebben terug te gaan.

ïamen weergegeven door Heere, echter met dit Immers men heeft den naam Jahweh, althans in

onderscheid, dat, wanneer Jahweh bedoeld is, een eenigszins korteren vorm als Ja-oe aange-

le naam Heere steeds met kapitale letters ge- troffen in tal van Babylonische persoonsnamen

irukt werd: HEERE. en meent dat daarmee een godheid wordt aan-

De naam Jahweh onderscheidt zich van de geduid. Nu is dit laatste allerminst zeker: ten overige Godsnamen als God en Adonai (— Heer) eerste vindt men daarbij nergens het overigens hierdoor, dat hij geen titel of waardigheid uit- steeds gebezigde teeken dat een godsnaam aandrukt, maar een eigennaam is. Dit is dan ook duidt, en ten tweede heeft men buiten deze ie naam bij uitnemendheid (zie Lev. 24:11,16). persoonsnamen geen enkel spoor van het bestaan Van een ander dan Israëls God wordt hij niet van zulk een godheid ontdekt. Er is dus in elk gebezigd, en in het meervoud komt hij nooit geval alle reden om hoogst voorzichtig te zijn voor, noch wordt hij ooit met bezittelijke voor- met de stelling dat de naam Jahweh ook in Babel naamwoorden verbonden. In dezen naam heb- zou voorkomen. En al kon dit laatste met meer ben wij te doen met de hoogste en rijkste grond worden aangenomen dan nu nog geraden openbaring Gods. is, dan zou daaruit zeker nog niet volgen dat

Wat de afleiding en beteekenis van dezen de naam van Babylonischen oorsprong is. Indien

naam aangaat, vast staat wel dat hij in verband de naam reeds Vóór Mozes bekend was, is het

moet worden gebracht met het Hebreeuwsche dan niet aannemelijk dat die bekendheid in Babel

werkwoord hajah (= zijn). Dit geschiedt in Ex. en bij de Israëlietische vaderen op denzelfden

3:14, waar God op Mozes'vraag naar Zijn naam oorsprong teruggaat?

ten antwoord geeft: „Ik zal zijn die Ik zijn zal", Naar de vier letters, waaruit de naam Jahweh

en daarop volgen Iaat: zeg tot de Israëlieten: bestaat (uitsluitend de medeklinkers, daar de

„Ik zal zün heeft mij tot u gezonden." Men klinkers in 't Hebreeuwsch slechts door teekens

mag daarin niet! zien een aanduiding van het worden aangeduid) wordt hij veelal genoemd

„zijn" Gods in metafysischen zin ; de bedoeling met het Grieksche woord Tetragrammaton d. i.

I's niet om daarmede het eeuwige, onverander- het vierletterige woord. [ 10.

114