is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEDIDA - JEFTA

131

afscheidingen die aanduiden dat er verschillende' bezitters zijn. Alleen tuinen, boomgaarden, soms groepen olijf- en vijgeboomen en met name de wijngaarden zijn op de een of andere wijze omsloten. En bijna altijd is die omheining een Jedar. Neil vertelt er dit van: „De Jedar wordt gebouwd van onregelmatige, onbehouwen, ongemetselde stukken steen van allerlei vorm, meestal de afval van de blokken harde, marmerachtige mizzey-

Een Jeda

rots, die voor het bouwen van huizen bewerkt werden. Eeuwenlange gewoonte heeft de bevolking zeer handig gemaakt in het bouwen van Jedars en de bodem levert er alom voortreffelijk materiaal voor op. Eerst wordt de grond gelijk gemaakt en daarna stapelt men de steenen op De voet van den Jedar is ongeveer drie voetbreed Nu wordt pyramidaal gebouwd van allerlei stukken steen die zooveel mogelijk aaneensluiten. Het

Doorsnede van den Jedar.

binnengedeelte van den Jedar is met gruis opgevuld. De hoogte verschilt van vier tot zes voet, maar somtijds ziet men Jedars die wel «waalf voet hoog zijn. Natuurlijk heeft de geheele Douw weinig vastheid, maar dit is een voordeel

want het is voor een dief of een roofdier bijna onmogelijk zoo'n Jedar te beklimmen, zonder hier en daar een steen los te trappen, die met geraas naar beneden stort en voor het ongewenschte bezoek waarschuwt. De top is meestal met gedroogde doornstruiken bezet. In het donker is het zeer gevaarlijk tegen een Jedar op te klauteren; die dat waagt loopt kans van zichzelf een deel van den bovenbouw op het hoofd te

naien en er door verpletterd te worden. De hevige regenstroomen van den winter werpen altijd een gedeelte van den Jedar in puin, door den weeken bodem, waarop hij gebouwd is, te ondermijnen. Maar dat hindert niet; met weinig moeite en geringe kosten wordt hij herbouwd, zonder dat er nieuw materiaal voor noodto is." Soms is de ruimte tusschen twee zulke Jedars zeer gering; dit werpt eigenaardig licht op Num. 22 : 24: de Engel des Heeren stond tusschen twee Jedars, versperrende den weg. De stoffige gaten, van welke de Jedars vol

zfln, bieden welkome , .... ... schuilplaats aan slan¬

gen; lees bij dit licht Pred. 10 : 5. Zijn de Jedars doorgebroken, dan kunnen voorbijgangers den wijngaard leegplukken en kan 't wild gedierte hem afweiden, Ps. 80 : 13 klaagt er over. Herbouw van Jedars is een der symp-

fmïï 7Vanin?°pdS r^W18 ««nstbetooning (Mich .7 : 10). En David juicht: Mijne vijanden gij zult worden als een door stormvloed aangestooten, vernielde Jedar. Maar God is mijn Kotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek- ik zal niet grootelijks wankelen! (Ps. 62:3,4) [ '41

Jedida, de vrouw van koning Amon. de' moeder van koning Josia, 2 Kon. 22-1

Jedid-jah. = geliefd door Jehova; bijnaam, door den profeet Nathan op Gods bevel aan den jonggeborenen Salomo gegeven, 2 Sam 12 • 25 „om des Heeren wil", d.i. omdat de Heere hem liefhad.

Jelta trad als Richter op in de periode van de onderdrukking van Israël door de Filistijnen en de Ammonieten (Richt. 10:6,7). Wij moeten deze beide voor tremi-tiiHicr h™,r.0„

Doen wij dat niet, dan komen wij met de

mei uii. volgens 1 Kon. 6 : 1 ving de tempelbouw onder Salomo aan in het 480ste jaar na den uittocht uit tgypte; en indien we alle verdrukkingen der Israëlieten, waarvan het boek der Richteren melding maakt beschouwen als op elkaar volgende, komen we door samentellen van de daarvoor opgegeven jaren met die van de rustperioden onder de Richters reeds tot 410