is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

530 KRUISZUSTERS

het woord weer in het Arameesch, de taal, die den Joden van Jezus' dagen gemeenzaam was.

Dit kruiswoord is door Christus' kerk verstaan als de bittere klacht Zijner ziel, toen de duisternis en angst der hel haar omving, toen Hij verzonk in de diepten van den dood der Godverlatenheid, zich voelde losgelaten door God, dien Hij nochtans blijft aanroepen als „Mijn God".

Bij het vijfde kruiswoord .Mij dorst" doet zich de vraag voor, waarop de woorden zien, die in verband hiermede voorkomen: „opdat de Schrift zoude vervuld worden". Velen denken aan Ps. 69 : 22, en zien in Jezus' klacht dit Schriftwoord vervuld. Waarschijnlijk echter is dit niet, wat o.m. kan blijken uit een vergelijking met vs. 24, waar „de Schrift" zeer zeker één bepaald Schriftwoord bedoelt, dat dan ook nadrukkelijk wordt aangehaald. Hier, vs. 28, ontbreekt iedere verwijzing naar één bepaald Schriftwoord; een aanhaling is het woord „Mij dorst" ook niet; de „vervulling" van het woord uit Ps. 69 : 22, waarnaar men verwezen acht, zou dan moeten liggen in hetgeen Joh. 19 : 29 verhaalt als gevolgd op Jezus' klacht.

Meer aanbeveling verdient het, bij „de Schriff', vs. 28, te denken aan hetgeen de Heilige Schrift in het algemeen zegt aangaande het lijden en den dood van den Messias; Hij ondergaat dit niet, lijdelijk en Zijns ondanks; het is Zijn daad, Zijn gewillig gebracht offer (vgl. Jes. 53 : 4a, lOm, 11, 12m; Joh. 10 : 18).

Ook in het oogenblik van Zijn sterven zal dit blijken; Zijn heengaan is niet een bezwijmen en bezwijken; Hij legt het leven af. Om dit te kunnen toonen, te doen uitkomen, deze klacht „Mij dorst".

Zijn dan de dorre lippen bevochtigd, dan ontvangt Hij de kracht, om uit te roepen, tot een getuigenis dat de Schrift vervuld is, wat het zesde kruiswoord zegt: „het is volbracht*'. Hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt, in vs. 28 vertaald, met betrekking tot de Schrift, door vervuld. Volbracht is al wat de Schrift van den lijdenden knecht des Heeren behelsde, volbracht het werk, Hem van den Vader op de aarde te doen gegeven.

Zoo is ook Zijn sterven een daad, wat spreekt uit het zevende kruiswoord: „Vader, in uwe handen beveel ik mijn' geest": Hij stelt, stervende, Zijn geest in de hand des Vaders; Hijzelf is het, die Zijn leven aflegt, in de volkomen gehoorzaamheid en bereidheid van Zijne zelfsofferande. [ 27.

Kruiszusters. Zoo worden in de Roomsche kerk die zusters genoemd, die religieuse genootschappen vormen in het belang der kerk. Ze arbeiden of op het terrein van het onderwijs en de opvoeding of op het terrein der barmhartigheid.

1°. Leer zusters van het heilige kruis te M enzingen in Zwitserland, gesticht 1844 door den Capucyner Theodosius Florentini. Haar doel is onderwijs en opvoeding in kinderscholen, volksscholen, meisjesscholen, hoogere Töchterschulen. Ze leiden sinds 1904 de academie St. Croix te Freiburg in Zwitserland. Sinds 1883 arbeiden ze ook in de zending.

2°. Barmhartige zusters van het heilige kruis van Ingenbohl, Zwitserland, gesticht door Theo-

— KRUMMACHER

dosius Florentini in 1852 voor kranken verpleging en anderen arbeid op het gebied der barmhartigheid. Ze zijn ook buiten Zwitserland zeer verbreid.

3°. Zusters van het heilige kruis in Straatsburg, gesticht 1833 door drie zusters van Qlaubitz. Deze arbeiden voor weeskinderen, blinden-, doofstommen- en idioten-inrichtingen.

4°. Dochters van het heilige kruis, gesticht in 1625 te Roye in Picardië door Guirin. Religieuses, Soeurs ou FiUes de la Croix voor onderwijs en opvoeding der jeugd.

5°. Kruiszusters van den heiligen Andreas, gesticht 1804 door Elisabeth Béchier in vereeniging met Andreas Hubert Fournet voor onderwijs en opvoeding.

6°. Dochters van het heilige kruis met een moederhuis te Luik voor onderwijs en opvoeding van arme meisjes, gesticht in 1833 door pater Habets en zuster Johanna Haze.

7°. Zusters van het heilige kruis te Manchester, gesticht door pater Gaudentius 1850, voornamelijk asyl voor fabrieksmeisjes en voor onderricht. [ 24

Krummacner. L Friedrich Adolf Krummacher, geboren 13 Juli 1767 in Tecklenburg (Westfalen) studeerde aan de toen nog bestaande universiteit te Lingen en daarna te Halle in de theologie. In 1793 rector in Mörs, in 1800 professor in de theologie te Duisburg. Hier gaf hij de eerste twee deelen van zijn Parabeln uit (1805) die later door een derde deel gevolgd werden. Deze werden dikwijls herdrukt en ook in andere talen overgezet Door dit boek heeft Krummacner naam gemaakt. Zijn andere geschriften (Uber den Oeist und die Form der Evangeliën 1805, Gedichte, Festbüchlein 1809, Das Chrtstfest 1810, Der Bibelcatechtsmus 1810) waren niet van zooveel waarde. Door de veranderde omstandigheden onder Napoleon I verliet hij Duisburg en werd hij predikant te Kettwig a/Ruhr. Door bemiddeling van de vorstin Pauline von Lippe— Detmold, die hem zeer goed gezind was, werd hü generaal-superintendent en hofprediker in Bernburg. Hier schreef hij zijn Heilige Geschichte (1818) en begon hij met een vertaling van Calvijns Institutie. Een benoeming als hoogleeraar aan de universiteit te Bonn nam hij niet aan, maar hij vertrok in 1824 naar Bremen, waar hij predikant werd bij de Ansgargemeente. In 1843 werd hij emeritus en in 1845 overleed hij. In 1825 had hij nog uitgegeven Katechismus der Christlichen Lehre nach dem Bekenntnis der evangelischen Kirche. Krummacner was een uitnemend prediker. Zijn zoon Friedrich Wilhelm (zie art.) schreef in zijn Selbstbiografie, „dat hij zich niet kon herinneren ooit van vriendelijker lippen en op aangrijpender wijze het Evangelie te hebben hooren verkondigen". Zijn prediking was duidelijk en tegelijk zeer ernstig. Daarbij bezat hij inderdaad poëtische gaven. De Gereformeerde kerk in Duitschland vond in hem een harer I waardigste vertegenwoordigers.

II. Gottfried Daniël Krummacher, broeder van den vorigen, geboren 1 April 1774 te Tecklenburg, werd 1798 predikant in Baerl, 1801 in Wülfrath en 1816 in Elberfeld. Deze was streng Gereformeerd. De leer der verkiezing stond bij hem op den voorgrond. Zijn preeken waren hoogst ernstig, 1 met een mystieken ader er door heen. Modellen ]

530