is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAODICEA - LAO-TSE

derden twee rencar.h*:,.a „i _■ .

Ai* h„i 'j- j •—»"-""s^ oiaugcn, uoor apoilo, die beleedigd was, van de zijde der zee gezonden tot Laocoon en diens beide zonen. Allen namen de vlucht, Laocoon bleef met zijn zonen bij het

- —-—i — --"■«a uhi vduer, me ie nulo

sónt^T^- °ezLf«ir/.ibJzon^ de?£

dat den SïïS*™»" .^^«mwerk opgegraven,

rf»m7 uIt— j ""■V"" cu mens zonen voorstelde. Het werd gevonden bij de Titusbronnen en door paus Julius II in het Vaticaan geplaatst Ue groep was eenigszins geschonden, maar is

Lessing «h^" "^"^^.^.V™^

—.—_ —...... ..c„. aaiuciuiiig van au Kunst-

MnLil ,n,LLioko?n °tder. über die Grenzen der

Laodicea- ppn ct^h ;„ i,„* * ... .

Azië. on sr™"^^-1?^™1"0»-

' -r »au naiic, i.yaie en rrve ë

waarschijnlijk behoorende tot Lydië. Stichter der

Stad Was Antnahne II /oei ^.„n■!. ucr

, - .. «■ v«<i—^wi, aie haar

Laodicea noemde naar zijn vrouw Laodike.

aZT u » sc-egen in net dal van de rivier Sudh y d°S; • de gescniedenis der stad in de

tfdr^wr^trr^ °yna ten

ü _ ,7 — • nrt,u uc siaa aoor een aardbeving verwopsr PPn nmn a: . . u

van haar bewoners, spoedig te boven kwam van^e!^

als grond^rT^Zl' *LTfiï. Wt"' ge0ru"<t Ook

kledingstukken" ^°ü,cea vervaard,gde

Ook was I anrltppü i,ar~.~~.A .. .

„t.., jTT —u—j •-«■uooiu um zijn meaiscne de^d^ï^H*?.*?8 aan den tempel van

Karischën JttoT '""ccn,5Cie godheid, den

Een speciaal I anHir^ci, u .

ppn ,aif ..ï* _ "T— ^"ol-" "'cuicamenr was een zalf, uit nardus vervaard gd, en voor het gehoororgaan diensti,» a„_ ■ ."r'

o---- -^"uu6, auuer, in Taniet-

vorm. washpr Frv<rforh»„n»j-j> ' '", _UUMel

bestemd (vgl. Openb"; 3 : 18) 'vuürueo°gen

Ppn erif2etn tijde vaniPau,us bestond te Laodicea te Ff^e r-861?^^' tijdens Paulus' verblijf

ópn lü . uoor ae prediking van een znner mpHp.irha ^o., /c p _ "

2 : 1; 4 : WvTgertcht ' VgK C0L

volgens Êusebius is in ,66Ten bishop ^

ft^,"? marteldood gestorven dan eens e<ïpgeSCh,ledfnis w,ordt L^cea meer

. .— a,a icici voor een kerkver-

gadering (concilie). Er moet zeer lang een gemeente hphhpn h»tn =_ . .i„ » ™' S*^

uï-ZZC — V «voiaaii. iiug in i4ou wordt een bisschop van Laodicea vermeld. [ 27.

an«nriJïlcense»il«"et. aan de), een kort

Kcauinn, aat m vele handschriften van de Vulgata (den Latijnschen bi™W

tamfi^-!^.** in de handsWfteTop

.„ .,. ,—.—■ -~ ~"«uoociiaeu. nei is ouder dan

_ „ulanllIllrcu uu ucn xna voor Hiero-

bS.' n man' diC den Vulgata-tekst tót stand Tot dusver is deze kleine brief slechts bekend

579

In tfe;nrLati!inlChen tekst5 toch vinden wij ook in het Gneksch-snreiranri H0.1 a„-, J r

de 4e en 8e 70 ,^ ^™^!'"" KcrK :UTSrnen

de Laodicenw' ,„'"a'l'' ï.1n«P»°"etaan

™ fe^-^tig tiiidd.K.1, n 11 moet nns

r#v=n daLhp^°* ^"Jfde .geschrift

bestaan. * "Cl uneKscn neooen

.Ontstaan is het hoogstwaarschijnlijk in het

Grieksch ^^tïï ^&\SS %Jn^Z^± WJF« ^eeuw!

staan te danken heeft aan Col. 4 16 Paums bevee t hier rle pnini,o«„.„. \: la ^al"US

zij den brief utt Laodicea" fe lézen ^Sn^

Dit Werd verstaan oio u u.i "'NS"'. _

Laodicensen geschreven brfef om dVvermeênde leemte aan te vullen ,„a,a a. , "lccuuc

mideVeiter!!peIvertalingen ï8 deze apocriefe brief

en BoheemlcheTerta.rgen; ook TifnSï

DuitSChe en Nederlanrlcr.ha {.IJK-i. 1" _ _?~lb.cne»

vinden. "fi«ci» Kdn men nem

De herinnerinor oroo„ 1 ju -„j

voort, doordat hf hi^ën daar bekend°isS "°g nietandaretleTnIS,?fLAe.8.^ overigens

of^^uitdrukkingi bevalt iS^ pfele^ne"rn°^

tot navolirino ri»"""l "i°_u"'ucluve Poging

verschil tusschên l^'to^^Sg^ verdichting en den levendigen stijl/ de frissche zelven" [27 * ^ Godsvruch} van Paulus koïr„gmvan ^róle2^,,?" »"s..,e« Eurydice,

hem dienen en de muren vm^^wS Tmednath^ Sï 1"^?..^^den -ilïen°S

loon dat overeengVkom^rnie^ ffi wraak daarover zond Apoilo de Mstziekte en

wanneer Laomedon ^dacfto^e^het T^u0^- Herakles bevrijdde hm en ada°n°dHe^

.„ ~, , -*J" mei ueiaaiae, veroverde

Eln^s^

----- s^ojiaaiu. 1 Lao-tse. In rle fio pa . r>. . ,

scheen I nn.tse aan rï,"^:_=v"ür Vn?.tus ver¬

der Chineezeü;'dfcidëïevens-en wereldb^StoS! e^n«icnL%a^in20»

"iet véél meï zêke'rhdd VeS^H jTeTnalr men meent finj v™- r>u.:„*.._ "J. cru' "aar

ESSSaj? H ss I-K?.»85

' ' 'ra'ucnne nij ook bezocht