is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAUW - LAVA

ïr. ",o« ad dlu reeds een Jaar te voren gedaan, in 1843 verscheen zijn: De la manifestation des convictlons religieuses. Het was van grooten invloed op de stichting van de Vrije Waadlandsche

ril t ir, Myio ue tycvoiutie los onder

Ae h a' * lijnen imommiers;! Den

— j-. "usuaius v»n neizeuae jaar moesten alle predikanten van den kansel een proclamatie lezen ten gunste van het revolutionair bewind. Een

/""".s"1 wcigerue op grond van een regeeringsbesluit van 1832 waarbij bepaald werd dat men van de kansels behoefde af te lezen alleen maar

*7»c »'UKKen aie m verband stonden met kerkei lijke en godsdienstige aangelegenheden. Zij werden veroordepid nMmn u„. ...i. __'J

... • —Avvaiucii vcic pre-

dikanten samen ten stadhuize op elf November

— ..v.5v..t,s uiciiucii nun onrsiag in. Zij kozen

— „„K,e uramur iui onaernng verband en regeling van wat diende te geschieden De vrije Evangelische kerk van het kanton Waadland was daarmede gesticht, en een synode

-y-.u »uiwi in io*u—qi, Terwijl vinet nog vóór zijn sterven overgelukkig kon uitroepen: „God

lil (TPnrPTOn Hot ;\, 1 i. • i . ...

--j a~f---", ™i in. ecu „cm neo gezien " 'tzeitde laar nog verhoort HprA<K.o«„„fii»„„j_J;.__x,_

samenkomsten buiten de „nationale kerkgebou-

WPn" Men . . . &. 7

..... . „„vniic van nooger nana de be¬

weging dood te drukken door allerlei harde

,cii en sirenen, uat duurde tot 1850. Onderwijl bloeide de kerk en stichtte haar vrije faculteit met een voorbereidende school aan den

V.UC1UIU ucs v^eures.

De groote dpnlrpr van hat BA 11 !_ iiT-.j

° - "v-i rvcvcu ui waaa-

;• land was Alexander Vinet, naast hem, en oo e wijsgeeng gebied zijn opvolger noem ik den wijsgeer Charles Secrétan. Als professor van

7 c . u,cnl le woruen genoemd

/. r. Astié, leerling van Vinet, doch die veel verder ging dan zijn meester. Aan de uiversi-

™. »w.0w,.t ,.i uc/.cii zeiraen nja een mengelmoes van pantheïstisch en rationalistisch getint moralisme, van historische critiek en positivisme voorgedragen door mannen van geen grooten

naam Aan Hp ..-a.» «„....j °. b*

, 7™' uv- '«"-uucii uoceeraen voor een kwarteeuw een groep mannen van veel grootere

fföin i> • ♦ iw»i«eve neming, wat vooral

—t ti '. sccBlverwant van r. uodet;

•—• iiuuucr posmeve ncnting doceer¬

den de Oudrpsratnpn+.V..a i n„..*.-— A. ï. .. .

j —7, . i^. vjauuer, rn. rsnaei

voor de wijsbegeerte, Bernus als historicus, de

7PPr hpVnnmp .."1 „ . r'

-— U~«..<.„,G acnuuiiiuün van tduard de

. .«•ocusc, cn juies oovon als dogmaticus, bekend door zijn „studie over het werk der verlossing"

in ZPS npplpn . Ha .a...» i ... . . »

.— .—■ tcioic iwce van nistonscn, de volgende twee van dogmatisch karakter, terwijl

Öe lïPlrip hatcip rlaala. A~ _,_ ... , . . J

- _ .__.„.v ^ucu uc cuuck oenanaeiaen.

Ue faciliteit is vtr-h Hp I..U. i

.„ ^.w.i uv. laauic jaren oinven

voortbewegen in dezelfde richting. Aan de universiteit ivaren in h„ t li—j . . "

Ül-A 7 uc lacuucii uer goageieerd-

fleid in dezen zelfden tijd mannen verbonden

wpïn- T £ h •• ërenzen van net kanton

"«vim *1ju. C. LaUSannP is vooral hpl.p.H 1 j_ .

. . ., ~ - *- "t~tnu uuucr ue loe¬

nsten, ik bedoel, zij is een stad die van oudsher door haar heerlijke gezonde ligging tegen de

j.- <=• ut cu oan ae noorden van het

ül tt —i_ .. ",CCI VCC1 vreemaenngen tot zich heeft getrokken en dat vooral voor den oorlog

595

tot haar vele inrichtingen van onderwijs. Het aantal studenten uit den vreemde was in die

dagen wel viifmaal o-rnr,to, u.j.

vaderland en onder die vreemdelingen waren niet we n » nnitsehprc r.h™,.» r£™r..

nZ '^li^n8 e, rs,.te deel v.an Stilgebauèrs

~. ~ *' .r1- ---"sciocne xoiome teiae in sommige tilden haast ppn mp.Hp j-

der stad. Onder de geleerden die korter of langer tijd woonden in Lausanne noem ik sinds Rousseau en Voltaire, den historieschrijver Gibbon en verder Necker, Dickens, Lamartine Gambetta, Thiers, Victor Hugo. En hoevele vorstelnke personen hezorhten mpii.... .

Wil ik met vercetpn Hat Rv.n. ui— j,^^r

Madame de Stael haar salon, opende.

Lausanne is nmnrforcplipp. »„i_ . .

—. - -wowiKun gcicgcii, vooral ae City, met haar kathedraal, Bisschopshuis (regeeringszetel) en Oude Academie-gebouwen De Stad met haar omstrekpn hp.k„.^ i_ j . .

nieuwe en oude landhuizen meisjes-en jongenspensionaten. Naast h». „..h» .j. s .

•vT . ——' ^uuc geuouwen reit

fédérar We" a'S dat van het Tribunal

Gerekend haar hptrpn^piüi, .

woners wordt haar na^X ^ * aania. 'nr

vrii vaak ^noemH y„™ 'ï,"c._w"e,uP0lme.K

hotpie „„i°V. . ,"vu ,c,c Kruoie en mooie notels met historische namen bergen de vele reizigers die hier doortrekken of er zich voor korter of anoer tHH >,»c«m„ t« "r™ . .

kèrThTft^Prote«ta»teche%tad. JDe nationale kerk neen drie srhoone Uo.i,„ai— ,

D . 7 .f,w..o».iic uuusene kerk. de

sche eSn d6; w Trfle SclJ°t8che, de Episcopaal! sche en de Wesleyaansche, elk één kerkgebouw. Ook vergaderpn ü h9»n..Ku ,_j.6 .. •

, . . ° . wai uiaicn en oaen. welke

. «"itigi.il vau unuerwns neert

«Irirfpm6 verschi"ende vrije scholen van hoogerï

S fs ^'pp" Iatgllr ond«»fl»- Lausanne was en is nog een stari waar «««i j... ^

korter of langer-ve"rtoe"ven, ja" zelfs ook zich" blijvend vestigen. [8.

Lauw. laiiwhpïii hp«pSi,..i i.-* ...

tusschen kondê ^^"i^ L „ ™laae"

1 • 1« «n h„ i—j- «"""inupeno.

O '. 10 00 de l aodieencon fnpn.. i J!_ . ^ .

ïaren V7 ^ ^«^^üïïw waren. Ze waren met afkeerig van dien dienst

dTwe^d^^^^^ vandendieS

tp k.„ "— mueiiijker tereent

Lbd;nw^rhe?d.degenen' n°g Vreemd

GelÜk lauw water in Hon i .

n . .„n K77 7 . iiccic iiusnaagt (Upenb. eid17 "et03 h'rf. 1* aa" i>e haffslachtif

mee; h r?; h„7 ,riü'^ j» müCO' maar veel-

rr " rt". " """" C1U uoorgaans verbonden is met beklagenswaardig zelfbedrog. Men meent nog iets te z in voor Hen Hionet htL il-".1?*16"1

men is niets dan een sta-in-den-weg Zoodan omdat gij lauw zijt en noch koud noch hert Ik' zalu uit mijn mond spuwen" (Openb. 3:16) T 24 Lava is de taai.vioein,™ ' . 1 r*.:

een effusie (~ ^^X"-m^..w.?lKe D«

komt, hetzijl,t deVkra^ve? hetzij uit zijdeHngsche spleten van den vuur-