is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUTHER

November 1527 gericht aan Alber. Daarna verrwS KlarlUntfrrichtang vom Nachtmal Christ. 7^n° ."f J"4te ?aseI ?tond de zijde van

w»m .'V aylIccl turner zijn Sermon von tlrSZ^!!le"te des, ^ibes und Bl»t<* Christt

aZZ„ Z. - ^.wingu antwoordde in

Amica exegesisenFreundltche Ver glimp funs und Ablehnuns wider dei trPm M^°r ":ïi..¥.^a

die Schwiirmpr tWY7\ tlT' l,e'6 wi?er

wart* 7ïw.v,ry..^ ""™a:, "asz ««e

///.fc j„„ „u. r V ■ l*L mem Leicnnam ewiglich den alten eigenen Sinnhaben werden. Zwingli

I 7,+t,i_ " „ iv- "vu"un"aaisoescnouwing dan Luther. In zijn Commentarius de vera etfalsa rehgwne schreef Zwin.rH. w *—^1" . /

gedachtenis-maaltijd^aan Jezus' lijden en sterven, maar tevens een ? r-hth^.t; i,:- , ,i™

door de tPPt„„. " omaaruoa

— .w^wiw, van uruou en wnn tot de pp-

lOOVlPen snrpptf V»- J7... 1 . &e

j • i — r.r. ccii ucnameiiik eten en

LÜther^T/1f;rZwing^ niete Weten- Het »ë «ff£tS^lï»PES5.n wa?- H« schreef

mnhirhri**! 1 i oe*ennrnis vom Abend

wöö dden Xr',^J^.~Pad™ ant

ffraaf * »-po vdn nessen, ae land¬

graaf van Hessen ging zich nu met de zaak

In ^°^etD\ar+gaf de P°litiek aanleiding voor eJÏZTrï*?^5* ?er Evangelischen ook

onder St^

vorderde, dat alle"gesch¥e^'uitéénwegmoeien

ZlCn ,gCLuim,d- Er werd ee" coSïïm gehouden te Marburg 4 October 1529. De Luther

Ruppr <>n u„jT wecoiampaaius, vSriHtw? ^ d,sPujeerdeJn- Luther bleef on^

ZwingliSarstte^^

«efn lieden op aarde, met wie ik liever het eens

Se? c^^^^«aa?S

Erwerdën^rT,, rr^r^vfïc™loos.a.°en^n.

»t ü„l —*■* "«ö, maar aat ttz geschil bleef Lkl,T™ I?}™?1 en bl°<* ™ Christus In

- —«et iryn was. l uih££Ji!cinrkMin^ De kerkinrichting bij de GeheeTe ZZ« bfl 2?» aanvan« «er primitief! «rSiiit*811. maakten zich losvandebis-

juusuiciie en Kozen Luther's ziide

de nieuwe i;;; tT'S"e°e oeaoei.ngen,

tcoo ... h»»-"'"vcu. uuiner gat wel in

S3& TELM~~^iS2 sas

j—rT , "** rclaU van "en Keurvorst op rlie tn (%%eldigf enkeJe *MMe-arti&

rede van r "7v^?^u™KT m« een voor-

1528—vÖq n» ^-l. 5 v\s,Tane vond P'aats van

I utü' ~"i "u"u«« "»eeK onrustbarend groot. MdW g aan de Predikanten een handleiding voor de prediking. Dit was de pronte Catechismus. Voor huiselijk gebruik gaf ffi

747

een kleinen Catechismus. Tevens werd een Kerken-

ordeninp nncrpsteM wv, "•«•-'"«-•

• . ° , ^v.———, aunöisLfie. er zouden consistories ziin d.z. vergaderingen van geestelHkë

stond de/^™?^

was het z.gn. con^taab^S^ ^ Uat c Geschiedenis tot 7545 Va« h„ .•

j.. _ , ° ..^iu-^uiiaujianu verwekte

dit grooten weermin en i ..«. u " , te

het Tnraim^ho E*^ «-tS .uc'8tnen »««

ri<ï9K\ ioï j„ '««/««u. ycnjKsaagvanapiers ( 526) het de zaken, zooals ze waren, tot op een algemeen conc e. Af^n r/,» »•/,.* ' ' _ -?--,n

men Arf voor rw '. _*r"',~t,t,a<5

verantwnnrrian T. -x'* ^"«ne/z

c,_, u« siunuen ae zaken tp

SfpflSdew»'J?0Sr oe Sesch.tedenis m«J

^„,^Lnjat % EdlTvan WormTCÏe

in de 'Sin^-il^jrn^ d2 meoSnatlnni,t ^J!^SLS^%£

schaooii. ;r,edPre^^:^'^,l,.^"ue" ..«..neer-

tïï«irsto «as

... 'V ; r»- "->">iiSciiscnen menden

een profest in, waarin verklaard werd, dat een

ieder m de rnlron A!a A„ . 1

held der ziel «^"^^S^SR handelen, gelijk hg voor God en zfn geweten verantwoorden kon. Uit dien tijd dagfeekent Luthers Hifi ed: Fin foeto r„,~ &« ",.ëieerent

„lvl , vnenaen, die naar

Augsburg gegaan waren. In Koburg arbeidde hH

voor Aësön.7s 'h ™" ^^.S™?»»..» een

over de M nX^^^Sffig

waren. D% R»««if.^^S ™» ^"^«^

gesteld hun bS-f^^^gfijtg LutheTtvl" ilf* kei2erl«k bes,uit »aakS dat

klaarrfp iï« »„u x ,iegen geweld ver-

. ' : ., —stoiuicu. uevo g daarvan was bovlnÏÏaS^ ^fA-(,532).WDae8

WUtrnh^ZZh. ;;Z.:.,,*'Ï*™1 meae. met de

wvm^^üïZ^ m?t het

nn fikvi\ • x wmuKuiaiscneartikelen

Rome's li^-llpl6.? de tegenstelling met

sblXdd°V^^

In 154Ö' werd dooV de "Sol^S *au^nheidi gftracht Er had eenr"%Sp"°f

asch. De oorlog moeTkomTnTn

o. IÖ40. i.PVPnQnnnnH nr, j » , . . . .

LH?er nig rf*» ^sSSSt

Ktrchen 1539. Hij moest zich nog mengen in de