is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUTHERSCHEN IN DE VEREENIGDE STATEN — LUTZ

751

wordt bestuurd door een algemeene kerkelijke vergadering uit 17 afgevaardigden bestaande.

Amsterdam heeft de grootste-gemeente. Daar worden alle aanstaande predikanten geordend en daarna worden zij aan de gemeente voorgesteld. Al de acht gemeenten zijn orthodox. Het ledental bedraagt circa 22.000 met 11 predikanten. Deze kerk heeft ook een Theologisch Seminarium te Utrecht (vroeger te Amsterdam). Er zijn pogingen aangewend om met de Lutherschen te vereenigen, maar deze pogingen hebben gefaald. De Evangelisch-Lutherschen eischen van de Hersteld-Evangelisch-Lutherschen, voor zij de dienaren van deze erkent, een colloquium doctum, doch daaraan willen deze zich niet onderwerpen.

Van de Lutherschen gaat in ons land weinig kracht uit. Ze hebben vele kenmerkende zaken van de echte Lutherschen, wat leer en kerkinrichting aangaat, laten varen en hier en daar zijn ze gewoon modern geworden. Alleen onder de Hersteld-Evangelisch-Lutherschen is nog veel van het oude Luthersche geloof merkbaar. [ 24.

Lutnerscnen In de Vereenigde Staten. Reeds ten tijde der vestiging van de eerste nederzettingen in Florida, 1562 en 1564, werden er Lutherschen in Noord Amerika gevonden — en in het jaar 1565 door Menendez, het hoofd eener Spaansche Vloot, om wille van hunne religie opgehangen.

Onder de eerste nederzetters op Manhattaneiland behoorden Lutherschen. Nederlandsche en Duitsche Lutherschen vormden in 1648 een gemeente met de onveranderde Augsburgsche Confessie als belijdenisschrift. In 1653 waren er op het bovengenoemd eiland reeds 150 Luthersche gezinnen, van 1657 tot 1659 bediend door Pastor J. E. Gutwasser. Uit Scandinavische landen en vooral, in den tijd der geloofsvervolging, uit de Palts, begonnen er scharen van Lutheranen naar Noord Amerika te verhuizen.

Leden van de predikantenfamilie der Muhlenbergs werden leiders niet alleen op kerkelijk, doch ook op politiek terrein gedurende en na den Amerikaanschen Vrijheidsoorlog. Met zes andere predikanten had Pastor H. M. Muhlenberg reeds in 1748 de Synode van Pennsylvania gevormd, de eerste Luthersche Synode in de Vereenigde Staten. Sedert dien zijn zij grootelijks toegenomen in ledental zoowel als in aantal van kerkengroepen, allen nochtans de belijdenis der Vaderen accepteerend, zoowel als het Luthersch systeem van kerkregeering, hoewel ten opzichte van dat laatste een duidelijk sturen in democratische richting merkbaar is.

De laatste jaren hebben allerlei amalgamaties van verschillende groepen zien tot stand komen.

Niet minder dan vijftien verschillende Synoden werken samen in de „National Lutheran Council".

In 1918 vormden drie groote groepen de „United Lutheran Church in America", uit 35 synodale organisaties bestaande. In 1926 besloten de Iowa, Buffalo en Ohio Synoden provisioneel om in 1927 de „Evangelische Luthersche Synode" te vormen. Deze zal ruim 2000 verschillende gemeenten omvatten, met bij de half millioen communicanten. De meest conservatieve Luthersche kerkengemeenschap is die der «Synodale Conferentie

van Noord Amerika". Daartoe behooren de „Missouri Lutherschen", wier leider Pastor C. F. W. Walther was, een begaafd man, die in het Westen der Unie teweegbracht wat Muhlenberg in het Oosten had bewerkstelligd.

In haar kerkregeering is deze laatste groep overwegend congregationalistisch.

De Luthersche kerken in de Vereenigde Staten tellen ongeveer een en een kwart millioen belijdende leden, en bij de 16.000 gemeenten met ruim 10.000 predikanten. Zij onderhouden allerlei lagere en hoogere scholen, zoowel als talrijke inrichtingen van barmhartigheid. In het algemeen genomen zijn zij getrouw in het handhaven van de oude Confessie, wat zeker kan worden toegeschreven aan twee oorzaken. De eerste is dat de Lutherschen meer dan eens deelden in de zegeningen van evangelische opwekkingen in de Vereenigde Staten.

De tweede, dat de ervaring in het Moederland opgedaan van het groote onheil daar aangericht door destructieve Hoogere Critiek hen waarschuwde tegen de gevolgen er van in het nieuwe Vaderland.

Op het gebied der zending hebben de Luthersche kerken in de Vereenigde Staten trouw gearbeid, in het buiten-zoowel als in het binnenland. En toen, als gevolg van den grooten wereldkrijg, in Azië en Afrika, de Duitsche zendingsterreinen beroofd werden van arbeiders, zijn het de Lutherschen der Nieuwe Wereld geweest die op meer dan één missieveld hun arbeiders, Amerikaansche burgers, met groote toewijding hebben doen optreden om veel onheil te voorkomen.

In de Vereenigde Staten staan de Luthersche kerken min of meer exclusief tegenover andere groepen wat haren invloed ten goede schaadt. Er zijn geen Hollandsche Luthersche kerken in de Vereenigde Staten. [ 34.

Lütterbeck (Ant. Berïi.), geboren 1812 te Münster in Westphalen, een diepzinnig en geleerd Catholiek theoloog. Hij studeerde filologie en theologie in Berlijn, Bonn en Münster, was vervolgens professor aan de Universiteit te Giessen in de Catholieke theologie. Later, na door bisschop Von Ketteler van Mainz uit de Theologische Faculteit uitgedrongen te zijn, in 1853, honorair professor, 1859 gewoon professor in de classieke filologie. Hij schreef onderscheidene werken over filologische en theologische onderwerpen, o.a. Hermeniën aus dem Gebietederreligiösen Speculation, Giessen 1845; Theologie der Berliner Magistrats, Munster 1845; Ueber die Nothwendigkeit einer Wiedergeburt der Philologte zu aeren Wissenschaftlicher Vollendung, Giessen 1847; Neutestamentliche Lehrbegriffe, 1852. Ook was hij mede werkzaam in de uitgave van de Baadersche Werke, Leipzig 1860, enz. [ 28.

Lntz (Lucius Samuel), Gereformeerd prediker, geboren 1674, die zich tijdens zijn theologische studie aangesloten had bij het Pietisme in Bern, dat de Regeering door de verplichting van den associationseed trachtte te onderdrukken, en die zeer bevriend was met Samuel König den leider van deze beweging. Eerst in 1703 verkreeg hij een predikantsplaats in Yverdon, nadat hij den eed afgelegd had (in 1722 weigerde hij die te