is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE CHRISTEN-STUDENTEN VEREENIGING

331

persoonlijke bekeering en hei koningschap van God heeft leeren begrijpen", bl. 44,48). Dr Rutgers, in het Jaarverslag '23— 24 zijn vijf-en-twintig jaren overziende, onderscheidt tusschen eenige perioden: die der oprichters, met het volle élan, tot 1899; die der inzinking, tot 1904; die der nieuwe stroomingen, 1905—'06; die der rustige ontwikkeling, tot 1914; die van den rijken uitgroei, tot 1921; die der kalme bezinking en nieuwe normale ontwikkeling, van 1921 tot tegenwoordig.

Over den arbeid der N. C. S. V., gelijk die in dezen tijd tot een geweldige ontwikkeling is gekomen, kunnen, in het kort bestek van dit artikel, slechts eenige opmerkingen worden gemaakt, de hoofdzaken althans noemende.

Er is een meer geestelijke zijde aan dezen arbeid èn er waren en bleken steeds meer noodig stoffelijke hulpmiddelen van allerlei aard, benevens een zich al meer uitbreidende en verstevigende organisatie.

Vóóraan staat het bestudeeren van den Bijbel. Men tracht in den Bijbel door te dringen met behulp van verschillende handleidingen. Eén van de vaste N. C. S. V.-secretarissen heeft speciaal de zorg voor de Bijbel-studie; hij organiseert ook onderscheidene cursussen voor Bijbelstudie op Hardenbroek en in de afdeelingen aan de Hoogescholen en Universiteiten (vgl. bijv. Bijbelstudie in de N. C. S. V., door de Bijbelstudiecommissie, 1912; enz.). Bijbelkringen waren er, naar 't Jaarverslag '26—'27 meldt, dit laatste jaar in de verschillende afdeelingen 36 met 358 deelnemers. Men is er van overtuigd dat in de Bijbelkringen de kracht der afdeelingen schuilt Goede leiding blijkt dikwijls moeilijk. Dr van Rhijn schreef een Handboek voor Bijbelstudie. Den Inhoud van dergelijke handboeken laat de N. C. S. V. voorde verantwoordelijkheidderschrijvers. Daarnaast zijn er dan de reeds genoemde Zendingskringen. Voorts worden er over de algemeene vragen op het gebied van wereld- en levensbeschouwing besprekingen gehouden op de algemeene conferenties te Nunspeet, op afdeelingsvergad erin gen en -samenkomsten en in het Maandblad Eltheto. De sociale kwestie wordt bestudeerd: speciale cursussen worden gehouden (volgend jaar twee: meerdaagsche sociale studie-cursus en de gewone sociale conferentie) en studiekringen daartoe gevormd. Ook kwam voorjaar '27 weer een Indonesische conferentiesamen. De internationale vragen trekken evenzeer de belangstelling. Hierbij helpt de Wereldfederatie mee met haar internationaal hoofdbestuur, waarvan o.m. uit ons land Dr Rutgers lid is. Hierbij is van belang dat aan de bestudeering van de Zendingsvragen, -methoden, -vruchten enz. zich paart de begeerte om een gekerstende studentenwereld, door studie en practijk, zich mee te doen geven aan de groote taak om het Christendom triumphen te doen behalen in de wereld (F. Kuiper, De N. C. S. V., wat zij doet en wat zij wit). Ook acht de N. C. S. V., in een tijd van internationale verwarring en wantrouwen, een schoone roeping gelegen in het weer aanknoopen van veelsoortige, internationale betrekkingen (Uitgave N. C. S. V., wat zb wil, doet en noodig heeft).

De N. C. S. V. heeft thans hare afdeelingen aan

de Universiteiten en Hoogescholen te Amsterdam (Gemeentelijke en Vrije Universiteit), Delft, Groningen, Kampen, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Wageningen en Willemsoord, terwijl een groep zich vormde aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer. De ledenlijst steeg Januari '28 tot 1054. Voor het algemeene werk zijn er onderscheidene secretarissen en secretaressen, die öf al hun tijd öf hun hal ven tijd aan den arbeid voor de N. C. S. V. geven.

In den loop der jaren is men voorts gekomen tot het uitgeven van een Jaarboekje, van het maandblad Eltheto en van wekelijksche, meer zakelijke, Mededeeiingen; tot het organiseeren van conferenties (zomerconfereniies, ruim 300 deelnemers; leiders- en novietenconferentie); het inrichten van kampen, ook voor jongens en voor meisjes (meisjeszomerclubs); het verkijgen in erfpacht van twee terreinen te Nunspeet; het huren, eerst van het huis „Bloemenheuvel" te Zeist (1916) en daarna van „Hardenbroek" te Driebergen (1917), waar het bureau en de administratie gevestigd zijn en zeer vele bestuurs- en commissie- en andere vergaderingen worden gehouden, vele cursussen enz.; waar ook een bibliotheek voor Bijbelstudie wordt ingericht Hier wonen tevens gesalarieerde secretarissen. Binnen enkele jaren hoopt men overigens van hier te verhuizen „naar een nieuw Hardenbroek", waarvoor nog een naam wordt gezocht. Een nieuwe stichting toch, in het leven geroepen om het werk der N. C. S. V. te steunen, heeft van onbekende zijde ten geschenke ontvangen een terrein van 52 Hectare, bosch en hei, vlak bij Zeist, met een som gelds; een vorstelijke gift, waarbij men nu gelden hoopt te voegen, benoodigd voor het bouwen en inrichten van een huis, geschiktmaking van het terrein enz.

Het jaarlijksch budget was in den loop der jaren van f 3.000 tot ongeveer f 80.000 uitgedijd; na zware tekorten had men in 1925, dank zij belangrijke giften die het tekort wegwerkten, weer een sluitende begrooting. Weinig speelruimte op finantiëel gebied maakt echter besnoeiing van wel gewenschten arbeid hier en daar noodzakelijk.

Veel doet de N. C. S. V. aan de verzorging van haar jeugdwerk. Meisjeszomerclubs werden er dit jaar 9 gehouden met 300 deelneemsters, a s. studenten, onder 60 leidsters. In de wintermaanden zijn er reünies en de Bijbelkringen. Viermaal per jaar verschijnt het blad Traco.

Jongenskampen en -groepen werden er dezen zomer 11 gehouden, met ongeveer 500 deelnemers en 140 leiders. In de wintermaanden: tochten, reünies enz. Blad; Kampnieuws. Een permanent secretariaat voor jongenswerk is ingesteld. Als doel van het Jeugdwerk wordt opgegeven: eenerzijds leerlingen van middelbare scholen, a.s. studenten, in aanraking te brengen met Jezus Christus, èn a.s. studenten de gelegenheid te geven tot onderlinge kennismaking.

Oud-leden zijn er ruim twaalfhonderd, die zich als zoodanig bij de N. C. S. V. hebben aangesloten. Zij wonen alom verspreid in Nederland en de Koloniën. Velen helpen nog mee, in conferenties, cursussen, kampen enz.

In September is er ieder jaar een oud-leden-