is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RÉFUGIÉ'S — REGEN

699

van allen aan het gezang, werd het gaandeweg een gemeenschappelijk te zingen bestanddeel van een lied, dat door één voorgezongen werd. Zoo is het begrijpelijk, dat 't refrein een voorname plaats inneemt in de volkspoëzie. In de latere verskunst, waarin het gemelodiëerde verloren ging, werd het refrein een middel, om de stemming van een gedicht aan te geven, of ook wel, om de wisseling der stemming in de onderscheiden strophen te weerspiegelen. Alszoodanig kennen we het bij dichters als Adama van Scheltema, Réné de Clercq, e. d. [ 45.

Réfugié's zijn die Fransche Gereformeerden, die vooral na 1685 uit Frankrijk zijn uitgeweken en in grooten getale zich over Nederland, Enge-' land, Duitschland, enz. hebben uitgestort. Onder koning Lodewijk XIV waren langzamerhand de maatregelen begonnen, die in den loop der jaren het bekende Edict van Nantes hebben aan flarden gescheurd. Toen in 1685 dit Edict geheel werd ingetrokken, barstte een vreeselijke vervolging over de Hugenoten los. Alle tempels (kerkgebouwen) werden onmiddellijk afgebroken, alle leeraren werden binnen 14 dagen verbannen, alle [Protestantsche huwelijken werden voor ongeldig verklaard, alle emigratie werd verboden, enz. Niettemin nam de groote vlucht een aanvang en inzonderheid naar de Nederlanden weken duizenden en duizenden uit. Zelfs werd het getal dergenen, die hier in la grande arche des fugitifs werden opgenomen, op honderdduizend geschat. Omdat ze hier voor goed gevestigd bleven, werden in 1715 al deze Réfugié's als Nederlander ingeburgerd: met de naturalisatie hield hun bizondere bevoorrechting op. Geen wonder dat èn in Nederland èn in andere landen een sterke invloed van deze Fransche vluchtelingen is uitgegaan. De industrie vooral voer er wel bij en vele Réfugié's vonden in onze legers en op onze vloten een plaats. Ook cultureel danken wij aan de nauwe aanraking met zooveel Franschen vele goede dingen. Volgens Saurin werd Holland voor de Réfugié's comme une seconde France, mats une France tibre. Frankrijk zelf leed in politiek, cultureel, oeconomisch en vooral religieus opzicht door dezen geweldigen uittocht van zijn aanzienlijkste en nijverste burgers enorme schade en het Catholicisme behaalde feitelijk niet meer dan een Pyrrhus-overwinning. [ 18.

Regeeren (Latijn regere = regelen, heerschen) is in het algemeen besturen, regelen, gezag uitoefenen, heerschappij voeren. In het bijzonder verstaat men onder regeeren de uitoefening van de taak der Overheid. De Overheid regeert bij de gratie Gods. Zij is met macht bekleed. Haar macht is, hoe deze feitelijk moge zijn verkregen, als Overheidsmacht van Qod Verordend.

De Overheid treedt in verschillende landen en tijdperken onder verscheidene vormen op, en wordt bij de vervulling harer werkzaamheden steeds In meerdere of mindere mate door vaste regelen geleid. De hoogste macht in den staat kan inderdaad slechts berusten bij één persoon of één college. De historische ontwikkeling heeft er toe geleid, dat Nederland een koninkrijk is geworden. De Overheidsmacht berust hier dus bij den Koning, die regeert volgens de regelen

bij de Grondwet gesteld. De taak van de Overheid, die zich in den modernen staat steeds uitbreidt, omvat drie groepen van werkzaamheden : de zorg voor het bestuur des lands, voor de rechtspraak en voor de wetgeving. Bij de uitoefening zijner taak is de Koning volgens de Grondwet gebonden aan de medewerking van ministers, die aan de Staten-Generaal verantwoordelijk zijn. Niet het Ministerie, zooals dikwijls wordt gezegd, doch de Koning(in) regeert. Voor de totstandkoming der wetten is bovendien de medewerking der Staten-Generaal vereischt De Overheid wordt terzijde gestaan door ambtenaren.

Het Regeeringsgezag is uit zijn aard één en ondeelbaar. De leer der „trias politica", door Montesquieu verdedigd, die het doet voorkomen alsof er in den staat drie machten naast elkander staan, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, wordt thans terecht door velen als onjuist verworpen. Alle regeerbevoegdheid berust bij de Kroon. [ 52.

Regel. L In 2 Cor. 10:13, 15, 16 beteekent het woord, door regel vertaald, eigenlijk „meetsnoer". Gelijk door een meetsnoer land wordt verdeeld, zoo heeft God aan den Apostel het gebied, waarbinnen hij het Evangelie zal verkondigen, toegemeten. In vs. 13 is de zin: „wij willen ons onzen maatstaf door God laten geven, waarnaar wij ons beroep en onze werkzaamheid beoordeelen en dan mogen wij ons beroemen, dat wij als echte apostelen gewerkt hebben". Vs. 15 is de zin: „wanneer uw geloof zal zijn toegenomen, zal onze regel, d. i. de ons van God aangewezen werkkring nog verder uitgebreid worden". Vs. 16: „hetgeen in eens anderen regel bereid is, d. i. datgene, wat aan den werkkring van een ander toebehoort, hetgeen reeds bereid is, als wij komen". Valsche leeraars hadden zich in het arbeidsveld van Paulus ingedrongen, en beroemden zich in Paulus' werk, alsof het door hen verricht was.

II. (Gal. 6 : 16). „Zoovelen als er naar dezen regel wandelen", d. i. naar de in den brief aan de Galatiers voorgedragen leer van de rechtvaardiging uit vrije genade Gods om Christus' wil.

Regen is vloeibaar water, dat gewoonlijk in druppels uit de wolken op den bodem valt Wanneer waterdamp bevattende lucht opstijgt, wordt zij afgekoeld, en wanneer de temperatuur het dauwpunt bereikt heeft, is de lucht verzadigd van waterdamp. Zoo kan b.v. 1 kub. meter lucht van 10° C. niet meer dan 9.4, en 1 kub. meter van 5° C. op zijn hoogst 6.8 gram waterdamp bevatten. Daalt nu de temperatuur der opstijgende lucht nog meer, dan verdicht zich een gedeelte van den waterdamp tot waterdruppels, die te zamen een wolk vormen. Eindelijk vallen de dikste druppels omlaag en bereiken de aarde: dan zegt men dat het regent. Door zeer eenvoudige werktuigen, regenmeters, wordt aangegeven, hoe hoog het regenwater in een bepaalden tijd zou komen te staan, indien er niets van verdampte. De gemiddelde jaarlijksche regenhoogte bedraagt voor ons land 69 centimeter (voor Kampen slechts 59.6), op den Snowdon in Wales 500, te Cattaro 462, te Batavia 206, te Makasser 316, ten Westen van den Slamat 800,