is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke encyclopædie voor het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROODE ZEE — ROOFDIEREN

771

In 1915 werd het Hoofdcomité door een edelmoedig aanbod in 't bezit gesteld van een huis op de Princessegracht 27 te 's-Gravenhage, waar het Centraal Bureau kon gevestigd worden en nog gevestigd is.

Veel, zeer veel heeft het Roode Kruis gedaan in de dagen van den grooten Europeeschen oorlog. Reeds dadelijk bij den inval der Duitschers in België werden in 't Zuiden van Limburg door 't Roode Kruis gewonden opgenomen en verzorgd; en toen eenigen tijd later Antwerpen viel en er een stroom van Belgen naar ons land I vluchtte, was 't Roode Kruis op zijn post.

Van groot belang was verder het instellen van een Informatiebureau, waar de familie inlichtingen kon ontvangen omtrent zieken, gewonden, dooden en vermisten, en ook over krijgsgevangenen en I geïnterneerden. Bovendien trad dat bureau bemiddelend op om postpakketten te verzenden, zoo werden b.v. in 1915 30.000 postpakketten verzonden aan Belgische krijgsgevangenen in Duitschland. En eindelijk verleende het Nederlandsche Roode Kruis zijn hulp bij 't uitwisselen van krijgsgevangenen, Engelsche en Duitsche, die ongeschikt waren voor den krijgsdienst.

Na den grooten oorlog heeft het Nederlandsche Roode Kruis in 1919/'20 zich nog het lot aangetrokken van het noodlijdende Oostenrijk en Hongarije door 't zenden van levensmiddelen, kleeding, geneesmiddelen, enz. En bij de laatste rampen in ons land, nl. de verwoesting van Borculo en andere plaatsen in Augustus '25 en de overstroomins7en in het lanH »n u>o„ Q„

Waal en elders in Januari '26 was het weer het Roode Kruis dat de eerste hulp verleende.

Ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan (1917) is uitgegeven een: Geschiedenis van het Roode Kruis door van der Mandere; en in 1920 is een uitvoerig verslag verschenen over de jaren 1917—1920. [ 38.

Roode Zee, bij de Romeinen Mare Erythraeum geheeten, is een onderdeel van den Indischen Oceaan. De oppervlakte bedraagt 448800 K.M.* (= 13'/2 X Nederland.) Aan de randen is de Roode Zee tamelijk ondiep; maar in het midden is de diepte aanzienlijk (de grootst gemeten diepte bedraagt 2348 M.). Het zoutgehalte bedraagt ongeveer 40 pro mille, dat is dus hooger dan in de oceanen als gevolg van twee omstandigheden:

a. Er is geringe toevoer van zoet water, want weinig rivieren monden in de Roode Zee uit en het gebied is arm aan regen.

b. De verdamping is door de groote hitte intens.

In den Bijbel komt de zee voor onder den naam Roode Zee (Hand. 7:36; Hebreeën 11:39). Daarnaast lezen wij van de Schelfzee. Hieronder ztjn te verstaan de Noordelijke horens van de Roode Zee: de Westelijke, thans Golf van Suez, de Oostelijke, thans Golf van Akaba, vroeger AelanieHsche Golf. Duidelijk blijkt dit bijv.

1 Kon. 9 : 26 de Schelfzee in het land van

Edom; en Exodus 15 : 4... verdronken in de Schelfzee.

Het is niet onmogelijk (zoo schrijft Prof. Van Gelderen in zijn Verklaring van 1 Koningen) dat wij inplaats van Schelfzee eigenlijk moeten

lezen „Wierzee". De Hebreeuwsche naam (jam suf) kan beide beteekenissen hebben. En voor beide vertalingen kan men zich op natuurverschijnselen beroepen. In de beken ten Oosten van de Golf van Akaba groeit veel riet, waarvan een gedeelte ln den regentijd wordt meegesleurd naar de zee en dit is gunstig voor den naam Schelfzee. Maar men heeft ook een soort zeewier waargenomen, bestaande uit roodachtige

",*:"» ouuio uu nei waicr en aan net strand bloedroode strepen vertoont; en dit is gunstig voor de vertaling Wierzee. Zoo oordeelt Prof Van Gelderen en hij voegt er aan toe: „Het is niet onwaarschijnlijk, dat de benaming Roode Zee haar ontstaan dankt aan dit roode zeewier" Dit is een van de onderstellingen voor den naam Roode Zee; over den oorsprong van dien naam zijn de meeningen zeer verdeeld.

Niet onwaarschijnlijk heeft de Roode Zee zich vroeger meer naar het Noorden uitgestrekt en moeten we ons de doortocht wellicht denken in een thans tot land geworden deel van de Schelfzee.

Beteekenis voor de scheepvaart had de Roode Zee reeds in de oudheid; met name ook voor de vloten van Salomo (zie bijv. het art. Moessons). Tegenwoordig behoort de Roode Zee tot de drukst bevaren zeeën der aarde, sinds het Suezkanaal gegraven werd. Door de scheepvaart tusschen Nederland en Indie wordt de Nederlandsche vlag veel gezien in de Roode Zee (na de Engelsche het meest). [ 39.

Roof komt in Hp Hpitina fteU-su «_„

lende beteekenissen voor. a. Van den roof van wilde dieren (Job 39 : 1); b. van den buit in den krijg (Num. 14 : 3; 31:11 en andereplaatsen); c. van wat door diefstal verkregen wordt (Jesaja 3:14 enz.); „roof in het brandoffer" (Jesaja 61:8), wordt door Ridderbosjesa/a, vertaald door • roof met onrecht; d. in den zin van aanmatiging (Filip. 2:6); e. van de heerschappij van Christus (Jes. 53 : 12); ƒ. van de macht der dwaalgeesten (Coloss. 2:8). [ 28.

Hooibergen. Dit woord komt in de Heilige Schrift in Psalm 76 : 5 voor (Gij zijt doorluchtiger en heerliikpr Hun Hp ,-™fh„. -\ „ a

, — j~. luuiucigcu;. uc rvant-

teekening van de Statenvertaling verwijst naar de opvatting dat hiermede aangeduid worden de machtige koningen en koninkrijken. Delitzsch m zijn Commentaar op de Psalmen verstaat er onder een zinnebeeldige benaming voor trotsche dwingelanden of wereldmachten. Noordtzij vertaalt: vreeselijk waart Gij, geweldig van de eeuwige bergen (vg. Septuaginta.) [ 28.

Roofdieren (carnivora) of verscheurende dieren vormen een orde van de klasse der zoogdieren. Lichaamsbouw krachtig en slank vleeschetend. 4 pooten met 4 of 5 van klauwen voorziene teenen. Sleutelbeenderen ontbreken. Tandformule waarin m en n alle waarden

van 3 tot 7 kunnen hebben. Hoektanden kegelvormig, langer dan de overige tanden. Kiezen scherp, dienen om het voedsel fijn te knippen. Grootste kies heet scheurkies; daar achter staan de knobbelkiezen. Onderkaak kan alleen op en neer bewogen worden. Worden verdeeld in 6 famihën: 1. Katachtlgen (felidae), 2. Hondachtlgen