is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die een directe en bewuste reactie te noemen is: nl. het meest geconcentreerde, meest gestyleerde vers, waarin { men het rhythme tot de kortste wending in te houden tracht en het woord tot een trillend staan tracht te bedwingen. Verzen zoo geconcentreerd, dat men soms van poëtische aforismen kan spreken 1 Dus: naast het dynamische, stroomende vers, dat meestal humane tendenzen dient (type Van Schagen), het statische, gestyleerde vers, dat meestal zich blijkt te verbinden met een eenzaam, hooghartig bewustzijn. Men vindt hier reeds een enkel voorbeeld van deze reactie in de edele, verfijnd-verstilde, soms nog te broze kunst van H. van Elro. Ook Marsman heeft, met sterker drift en naast vele nevenbestrevingen, dezen stijldrang. — Wellicht dat uit de wisselwerking tusschen beide uitingsdrangen, de stroomende en de statische, in de toekomst een nieuwe poëtische bloei zal ontstaan.

April 1925

VOORWOORD BIJ DEN DERDEN DRUK

Deze nieuwe druk geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. De staat onzer poëzie heeft zich in deze afgeloopen jaren niet essentieel gewijzigd. Dit heeft ons evenwel niet belet, ook deze nieuwe druk aan een ingrijpende herziening te onderwerpen. Vele verzen zijn vervangen door andere, ook de omvang van het werk is wederom uitgebreid. Zoo werd Gossaerts „Verloren Zoon" vervangen door een minder bekend vers van hem: „het Brandende Wrak", dat door spanning en plastiek zijn beheerschte kunst minstens even sterk karakteriseert. De keuze uit het werk van P. N. van Eyck, Jacob Isr. de Haan, Mart. Beversluis en Jac. Schreurs is gewijzigd; A. Roland Holst, I« W. F. Weremeus Buning en de jongeren H. Marsman en Slauerhoff gaven enkele verzen in deze jaren, die tot het essentieelste behooren van hun poëzie; wij gaven van de beide eersten „Najaar" en het grootsche „In Memoriam Patris", van Marsman „Twee Vrienden", en het bekroonde „Paradise Regained", van Slauerhoff o. m. een

LVI