is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

Myn Heer,

lob. houde my seer geobligeert aen UE. beleeftheit ende groote affectie tot my, de welcke schier alleene, immers nevens weinige van die landen, soekt te versoeten myne geleden swaericheden ende te vergelden myne onbeloonde diensten. Ick heb uwe gaven ende wereken altyd ten hoochste geestimeert. Soo ick van dit werek soude seggen, dat ick gevoele, soo soude ick mogen verdacht syn off ick de eer die my is geschiet door de toeëigening daer door soude willen erkennen, t'welck ick noch daermede, nochte op andere wegen en sie te connen doen nae behooren.

By anderen wil ick wel spreecken vande geluckige uitkiesing van dese in der daet waerachtige, maer by UE. schoon gecierde geschiedenisse, de stadt van Amsterdam, daer dit werek is gemaect ende vertoont, eigentlyck toecomende; de seer welvoegende schickinge van alle deelen van het eerste tot het laetste, wyse leeringe, teere hartroeringe, vloeiende doch welbeknochte veersen. By UE. sal ick niet anders seggen, dan dat ick Amsterdam voorgeluckighoude,soo veele daer syn die dit werek nae syne waerde connen schatten. Den Coloneeschen Oedipus van Sophocles, de biddende vrouwen van Euripides, hebben Athenen noit grooter eer aengedaen als Amsterdam hier mede geniet. Ende alsoo ick vertrouw dat dit werek onsterffelyck is, soo derf ick daer uit verhoopen, 'tgunt my myne eigen wereken niet en derven toeseggen, dat myn naem sal blyven levende in een stadt, die ick ten hoochste altyd heb geëert. Groote danckbaerheit ben ick UE. sohuldigh, de welcke ick in myn hart onverzeert wil bewaeren, tot dat ick eenige gelegentheit vinde om de selve metter daet te doen blycken. Tot Parys, den 28. Mey 1638.

UB. dienstwillige ende danckschuldige BT. de Groot.

En later, toen aan De Groot bericht was gezonden, dat men van kerkelijke zijde de opvoering van Vondel's stuk eenige dagen had opgehouden, omdat de dichter „Roomsche kerkzeden" daarin ten toon had gesteld, schreef hij onder meer aan Vossius, dat Vondel hem een „treurspel van treffelycken inhoudt, voeghelycke