is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

15 En bouwt de wreedheid eene breede brugh.

't Aeloude Troje word herboren, En gaet te gronde in 't gloeiende Amsterdam.

Ons Amstel zal een Xanthus strecken, Geverwt van bloed : de Kermerlandsche vlam,

20 Als 't Griexsche vier, de daecken leeken.

't Bestormt stadhuis dat zweemt na Priams hof.

Hoe kort kan 's werelds pracht verandren. Hoe stuiftze wech voor wind in roock en stof.

Kristijnen strecken hier Kassandren, 25 By 'thair gesleurt. De bisschop. Gozewijn

Besprenckelt als Priaem d' autaeren : Daer Pyrrhus woed en moord, in Haemstees schijn,

En geen Klaeris noch grijze hairen Verschoont. De helsche en goddeloose Vries

30 Geen snoode Ulysses wijckt in boosheyd. Noit leê Heieen door 't schaecken dit verlies,

Dat door des schermers trouweloosheid Vrouw Machtelt deê. De schaleke Vossemeer

Bootst Sinons aerd na in 't stoffeeren. 35 Het zwanger paerd van Troje baert 'er weer

De krijghslien, die de kans doen keeren. Heer Gysbreght draeght zich als Anchises zoon,

En word door tegenspoed niet slapper: Zijn deughden staen in top voor elck ten toon, 40 Niet min godvruchtehjck als dapper.

Proost Willem stort in 't priesterlijck gewaed,

Als Panthus, Phebus priester, neder.

18 Strecken: verstrekken tot; zijn.

21 Zweemt na: gelijkt op; neemt in dit treurspel de plaats in van.

22 Kort: spoedig, snel.

24 Kristenen: nonnen. Kassandren: Vrouwen en maagden in dienst

van Cassandra, de dochter van Priamus en Hecuba. 29 Grobber, die tijdens de gevangenschap van graaf Floris V de Friezen tegen het Muiderslot aanvoerde.

31 Leê: leed.

34 Stoffeeren: Verdichten, opsmukken.