is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

Zoo lang hy zat vervooght, en niet een woord kon

[spreecken.

'kHeb hem zijn vaders dood rechtvaerdigh helpen

[wreecken:

Het komngklijck gebeent ontdeckt, den Vries getemt, 100 En, als geheimen raed, in al zijn heil gestemt:

Met Brero voor de vuist het Vlaemsche heir geslaegen, En in Kazant met kracht den standerd weghge-

[draegen ;

Doen Guido nijdigh was, dat Floris, al t' uitheemsch Gezint, zijn' erfgenaem wou huwen aen den Teems, 105 En Vlaendren Walchren zocht te trappen met zijn rotten. Oock voer ick over zee, om hem de kroon der Schotten Te zetten op het hoofd, hoewel het anders viel. Ick stond den graef en 't volck ten dienst met lijf

[en ziel,

En noch verzaemeltmen in 't harnas zoo veel troepen, lio Die over Amsterdam en Aemstel wraecke roepen, En brullen nacht en dagh, en zien niet, hoe de vlam Van dezen feilen brand haer' eersten oirsprong nam Uit Floris geile borst, en 't schandelijck omheizen, En schennen van mijn nicht, die schoone bloem van

[Velzen;

115 't Verongelijcken van den adel, in zijn Recht,

Bezworen met zijn' mond. Verblinde menschen, zeght, Indien geen wrock en wraeck uw oogen en verblinden, Zoud ghy niet stofs genoegh tot Aemstels onschuld

[vinden ?

Hoe zochtmen hem van ouds te maecken tot een' slaef ?

97 Versta: Zoolang hjj onder voogdij stond en nog minderjarig was. 99 Ontdeokt: de plaats gevonden waar het verborgen was.

101 Voor de vuist: zonder eenige aarzeling, zonder omzien.

102 Kazant:. Cadzand.

103 Guido: Guy van Vlaanderen.

104 Zijn zoon wilde doen huwen met eene Engelsehe koningsdochter.

105 Rotten: benden. 107 Viel: geviel, uitviel.