is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

Al 't volleck schoot na'et schip, van straetenburreghwal.

635 De geest van oud en jong door een scheen uitgespannen. Men brogt het Vosmeer toe met kroezen en met kannen. Maer 't zagh'er deerlijck uit, doen Gysbreght het gebiën, Men zou de naeste poort en 't slot van rijs verzien : Want door het lang belegh, en door de koude dagen

640 Was al de torf verbrand. Ick holpze rustigh draegen, En scheen de gaeuwst van al, in 't bangste van dien nood: Want had het lang geduurt, de zolder waer ontbloot, Waer onder 't krijghsvolck lagh gedoken in zijn laegen ; Doch d'avond viel heel kort, en ick begon te klaegen,

645 En hielme gansch vermoeit, en riep : van daegh genoegh Geslaeft, men staeck het werek, en valle'r morgen vroegh MetjTÜeuwe kracht op aen. Het is nu tijd van vieren, Nadien ghy van den schrick der Hollandsche banieren Genadigh zijt verlost, en ick'er 't lijf afbrogt.

650 Ick schonckze vry gelagh, en gafze geld, en zocht Geveinst den arrebeid tot 's morgens uit te stellen. De tijd en lijd nu niet u alles te vertellen: Hoe slecht het in het schip en onder 't krijgsvolck stond, En elck verscheelde, en wat een yeder raedzaemst vond :

655 Hoe ickze menighmael door dreigement deê zwijgen, En konze, om 't leven zelf, niet aen 't bedaeren krijgen : Hoe Arkel, zeer verkoud, zijn' eigen ponjaerd bloot Gezet had op den strot, en trooste zich de dood, Om al zijn mackers niet door 't hoesten te verkheken.

660 Nu schort'er dat wy elck ons werreck voort beschicken. Het Zeepaerd, zwanger van gewapenden, zal gaen In arbeid, en van vracht, voor 't opgaen van de maen,

634 Schoot: vloog.

636 Uitgespannen: uitgelaten.

647 Vieren: feestvieren.

654 Verscheelde: van meening verschilde.

660 Schort'er: blijft er over.

661—662 Gaan in arbeid: voor (gewapenden) baren: eene thans nog algemeen gebruikte volksuitdrukking.