is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

En om d' ontruckte maeghd. Men zagh'er 's graeven

[zoonen,

Men zagh er d Egmonds zelfs en Diedrick meê zich ~ „ , [toonen

Urn tmoedighste, elck om 't zeerst, met Grobber

| . . [helsch van aerd.

11190 De winden buldren zoo, al eer het weer bedaert,

Des winters tegens een, en weten van geen strijcken, En zetten in gevaer de dammen en de dij eken, Door 't parssenyan den vloed. De vyand werd te 'sterek, En groeide, en deê met kracht ons deizen uit de kerck] 1195 En wijeken na den Dam, om versch te zijn gesteven! Neef Heemskerck had by 't koor alreê den geest gegeven Die ridderhjeke held en eere van zijn' stam. Polaenen viel'er by, die hem te hulpe quam,. En niemant weeck in moed noch billijckheid van oordeel 1200 En Kuick hem zeer gelijck. De deughd en had geen

tt 4.t- m> i-j [voordeel liet Ueiligndom van t kruis den proost deê weinigh nuts' Geen stool beschutte hem, noch geen vierkante muts" Noch geen godvruchtigheid kon Jesus priester helpen' I Doen wy, ó Willem broer, uw bloed niet moghten stelpen' É1205 Daer ghy te sneuvlen quaemt, recht over 't hoogh autaer'

BADELOCH.

Wat hoor ick hier al leeds ! hoe voel ick my zoo naer ! Verhael my evenwel al d' overige ellende"

1188-1189 En Diedrick meê zich toonen om 't moedappersten' ™ '' Diedrick toonde zich alB een van de

¥i\m aJ -kLom 'teerst: Ieder op 't hardst. .1191 btrncken: wijken. 1194 Deizen: deinzen. |1195 Om versch te zijn gesteven: om, na eene kleine verpoozing

1200 Deughd: dapperheid. 1202 Vierkante muts: mijter.