Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

die ie behandelen. Wal wij bieden is wellicht niel hei honderdste gedeelte van hei ontzaglijk vele, dai deze werker Gods in geschriften heeft nagelaten.

* * *

MAAR is dan Canisius' geestelijk onderricht nog wel voor ónzen tijd, geschikl voor óns, die toch zeker niet op zoo ontstellende wijze ons heilig Geloof en zijn praktijk verwaarloozen, als de tijdgenooten onder wie onze Heilige werkte?

Netelige vraag! Waarop wij toch met vollen nadruk en overtuiging willen antwoorden: „3a, Canisius is óók voor ónzen iijd." ■/■ «V

Zeker en dit mogen we met nederige dankbaarheid jegens God erkennen: Wij Katholieken van heden, wij mogen dan in véél te kort schieten, wij hebben toch méér kennis van ons Geloof en wij leven er ook beter naar, dan onze voorvaderen der 16e eeuw. Maar, zoo mogen wij ons anderzijds afvragen, blijft daarom voor ons minder noodig, dat wij de grondslagen van ons Geestelijk Leven allijd-door controleeren, vernieuwen en verstevigen?

Verondersteld, wij hebben vérder voortgebouwd dan de groole massa tot wie Canisius in zijn treurige tijden van godsdienstige woelingen hoofdzakelijk het woord richtte — vérder voortgebouwd dan die groote massa, welke'öf reeds afviel öf op het punt van afvallen stond; verondersteld, wij zijn gehoorzamer aan de Geestelijke Overheid, liefdevoller jegens den naaste, inniger m het gebed vuriger in het ontvangen der HH. Sacramenten: blijft het dan toch niet allernuttigst, zooniet allernoodigst, steeds opnieuw de fundamenleele waarheden en princiepen levendig te houden?

En vooral, zoo wij niet alleen opzien naar den bloei van het Katholicisme onzer dagen in het algemeen, maar zoo wij iedere Katholiek voor zich afzonderlijk, ons

x

Sluiten