Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

geen te verklaren is uit de omstandigheid, dat de fuiken in de fortgracht pas 10 dagen vóór ons onderzoek waren gezet.

Op 24 Mei werden opnieuw een tiental zijbijterhuisjes uit dezelfde fortgracht onderzocht. De dieren waren ditmaal aan den oever tusschen waterplanten verzameld. Fuiken stonden niet meer in de gracht. Thans werden gevonden:

bij 9 exemplaren bladeren en stengelstukjes van het gedoomde hoornblad (Ceratophyllum demersum),

bij 7 exemplaren stukken stengel van de zeebies fScirpus maritimus ),

bij 2 exemplaren stukjes zoetwaterspons (Ephydatia fluviatilis),

bij 2 exemplaren ledige huisjes van een andere Trichopteer (Setodes tineiformis Curt.).

Bovendien was in een huis een schub van een baars verwerkt!

Dienzelfden dag werden nog twee partijtjes onderzocht, waarvan het eene afkomstig was van een plek, waar alleen riet, het andere van een plek, waar alleen bies groeide, met het doel na te gaan, of de aard der omgeving van invloed is op de samenstelling der huisjes, m. a. w., of de zijbijters eenige voorliefde toonen voor bepaald materiaal, dan wel het materiaal verwerken, dat het gemakkelijkst onder hun bereik is. De beide bedoelde plekken waren op eenigen afstand van elkander gelegen, doch de rietzone (phragmitetum) en de biezenzone (scirpetum) grensden aan elkaar.

Onder de zijbijters uit de rietzone (6 exemplaren) werden gevonden:

bij 2 exemplaren: blaadjes, enz. van het gedoomd hoornblad, bij 5 exemplaren: fragmenten van riet; bij 2 exemplaren: stukjes spons, bij 3 exemplaren: leege huisjes van Setodes. Onder de zijbijters uit de biezenzone (7 exemplaren) werden gevonden:

bij 6 exemplaren: blaadjes etc. van het gedoomde hoornblad,

bij 3 exemplaren: fragmenten van riet,

bij 5 exemplaren: stukjes stengel van de zeebies,

bij 3 exemplaren: leege huisjes van Setodes.

De riet-zijbijters hadden derhalve in hoofdzaak riet voor hun huisjes gebruikt, de biezen-zijbijters hoornblad en bies. Uit deze enkele voorbeelden blijkt-derhalve, dat de dieren vrijwel het

Sluiten