Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik vertrouw dat zij toch ook het een en ander zullen sprokkelen wat hen tot nu toe onbekend was.

Indien het den lezer bij het omslaan van de laatste bladzijde — indien hij zoo ver komt — gaat als het mij ging toen ik de laatste hand aan mijn arbeid legde, dan zullen hem de oorzaken van de verachrikkehjke revolutie die Frankrijk ging teisteren weder zoo helder voor oogen staan en zal hg zoo sterk beseffen, hoe het wanbestuur van den vorst die in zijn eerste regeerings-jaren toch was toegejuicht met den kreet: „Vive Louis le bien-aimé", zooveel tot de revolutie die het „ancien régime" wegvaagde, heeft bijgedragen.

En hiermede bied ik mijn arbeid — niet zonder schroom — aan het ontleedmes van hen, die belangstellen in den Franschen geest, de Fransche beschaving en ontwikkeling.

Velp(G.), 1927. W. C. SCHÖNSTEDT.

VIII

Sluiten