Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

QUELLEN UND LITERATOR

C. F. Atkinson, Letters and papers relating to the first Dutch war, vol. IV, in Publications of the Navy Records Society, vol. XXXVII, London 1910.

— Letters and papers relating to te first Dutch war, vol. V, in Publications of the Navy Records Society vol XLI, Londou 19t2.

Louis Aubery, Mémoires pour servire a Phistoire de Hollande et des autres Provinces-

unies, Paris 1687* George d'Avenei, Richelieu et la Monarchie absolue, Paris 1887-

J. J. Backer Dirks, De Nederlandsche Zeemacht in hare verschillende tijdperken 's-Gravenhage 1890-

Sir Richard Baker, A Chronicle of the Kings of England, edited by E. Phillips, London

1674.

Jacques Basnage, Annales des Provinces-Unies depuis les négociations pour la paix de

Munster jusqu'a la paix de Breda, a la Haye 1726. Sammelband Belgica ad a. 1653—54 (Göttingen Sign.: Hist. Belg. 130a) No. 2, Schrijvens

van Consideratie uijt London door een Liefhebber van desen Staat, Rotterdam 1653-

— Nr. 6, Een Praatje van den ouden en nieuwen admiraal zijnde een noodige verantwordinge van den zeeheld Matten Harpertzoon Tromp, Amsterdam 1653-

— Nr. 7, Ontstelde zee ofte zeedaten voorgevallen tussen de Hoogh Mogende Heeren, de Heeren Staten-Generaal der vereende Nederlanden en die van de tegenwordige regeringh van Engeland, Amsterdam 1654.

Sammelband Belgium concementia (Sign.: Tk 142) Nr. 1, Nieuwe Lijste van deghemeene middelen, die door de ordre van de hooge ende mogende Heeren Staten-Generael van de Vereenichde Nederlandsche Provinciën gheheven sullen werden van alle Incommende ofte uijtgaande waren ende coopmanschapen soo te water als te lande 's-Gravenhage 1651.

— Nr. 7, Tractat der Verbündtnüss zwischen dem König in Engelland und den Hollandern beschlossen zu Zintampton 27./IX. 1625. Gedruckt in der New Newenstadt 1626.

— Nr. 17, Het tweede Deel ofte vervolgh van den oprechten Hollandschen Bootsgesel vertoont in eene Samen-spraeck tusschen 5 personen, Rotterdam 1666.

— Nr. 26, Schuijt-Praat je gehouden tusschen een student, een Geldersman en een Vlaming over de 2 boekjens „den Oprechten Hollandschen Bootsgesel" en 't ander „Onpartijdige 't samenspraeck", Uijtrecht 1666.

— Nr. 29, Den oprechten Hollandsen Bootsgezel vertoont in een zamenspraak tusschen 3 persoonen geweest zijnde in de laatste zeeslag, Rotterdam 1666.

Robert B ell, A word for the Stuarts in The Fortnightly Review, vol. V, May 15 to August 1, London 1866.

Verhael gehouden door de Heeren van Beverningk, W. Nieupoort, P. van der Perre en P. A. Jongestal als gedeputeerden van de Staeten-Generael der vereenigde Nederlanden aen de Republijck van Engelandt, 's-Gravenhage 1725-

Willem Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands uitgegeven door H. W. Tijdeman, Amsterdam 1836-

Dr. Sigismund, Freiherr von Bischoffshausen, Die Politik des Protectors Oliver Cromwell in der Auffassung und Tatigkeit seines Ministers, des Staatssecretars JohnThurloe, Innsbruck 1899-

P. J. Blo k, Een merkwaardig aanvalsplan gericht tegen visscherij en handel der vereenigde Nederlanden in Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, Negentiende Deel, 's-Gravenhage 1898.

Petrus Johannes Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, IVDeel, Groningen 1899-

— V Deel, Groningen 1902.

Hauptmann Boenisch, Geschut?,. Sonderabdruck aus v. Alten: Handbuch für Heer und Flotte, 4. Band. Berlin 1912.

W. R. Boer, Brazilië in De Gids, zeventiende Jaargang, Nieuwe Reeks, zesde Jaargang, Amsterdam 1853» Tweede Deel.

Jean Baptiste Torchet de Boismel é, Histoire générale de la marine, Paris 1746.

Henry Bond, The art of appareiling and fiting of any ship, London 1655-

Hans Bontemantel, De Regeeringe van Amsterdam zoo in't civiel als crimineel en militaire 1653—1672 uitgegeven door Dr. Gerhard Willem Kernkamp in Historisch Genootschap te Utrecht 3 Reeks, 7, 8, 's-Gravenhage 1897-

Sluiten