is toegevoegd aan je favorieten.

De lichamelijke opvoeding in de laatste drie eeuwen : haar ontwikkeling, doel en stelselmatige toepassing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DS.

Dit werk heeft zijn ontstaan te danken aan de gedachte, hen, die de studie der lichamelijke opvoeding opvatten, daarbij, zoo mogelijk, van dienst te kunnen zijn.

Dit neerschrijvende denk ik o.m. aan de candidaten voor de middelbare-acte-examens in de lichamelijke oefening, van wie o.m. een „algemeene kennis van de geschiedenis der lichaamsoefeningen, meer in het bijzonder van het begin der XVIIIe eeuw af" moet worden gevorderd.

Ook de „meest op den voorgrond tredende stelsels van lichaamsoefeningen" moeten dezen candidaten verder dan bij name bekend zijn.

Ik vlei mij, dat het werk ook op dit punt voldoende voorlichting zal kunnen geven. In het Ile Deel zal de heer J. M. J. Korpershoek het doel en de plaats van de lichamelijke opvoeding onder de huidige cultuuromstandigheden schetsen. Dit boek is een product van gezamenlijken arbeid. Prof. Dr H. Altrock, die, èn door de leidende functie die hij aan de Deutsche Hochschule für Leibesübungen te Berlijn innam, èn door de binnen onze grenzen gehouden voordrachten voor velen in ons land geen onbekende meer genoemd mag worden, vond ik aanstonds bereid een bijdrage te leveren, getiteld: „De Geschiedenis van de lichamelijke schoolopvoeding in Duitschland".

De heer J. H. Dobbinga, leeraar in de lichaamsoefeningen te Amsterdam, bezorgde de Nederlandsche vertaling van dit hoofdstuk.

Dr W. P. Hubert van Blijenburgh, oud-Hoofd van Onderwijs aan de Marine Sport- en Gymnastiekschool te Willemsoord, oud-Directeur van de Militaire Sport- en Gymnastiekschool te Utrecht, privaat-docent in de theorie en de practijk van de lichamelijke opvoeding aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, nam de bewerking op zich van de hoofdstukken: „De Geschiedenis der Zweedsche Gymnastiek" en „Nieuwe stroomingen in Scandinavië".

De heer W. Boer, leeraar in de lichaamsoefeningen aan een H.B.S. te Den Haag en docent aan de Kweekschool, Instituut voor lichamelijke opvoeding, aldaar, was zoo welwillend, in

5