is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwapening?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

pen, om bezwaren te opperen tegen alles wat wordt voorgesteld."

Verder: „Ik hoop dat er geen cent meer zal worden uitgegeven aan eenig stuk beton of metaal voor forten, voordat het vraagstuk der levende strijdkrachten voldoende is opgelost; want zoolang als er gelden daarvoor worden uitgetrokken, zoolang schijnen de „mennekes" niet gevonden te kunnen worden."

Spr. werpt zijn tegenstander de navolgende woorden van Knoop voor de voeten: „Men redeneert soms bij ons, alsof alles maar aankomt op ons vestingstelsel en op onze materieele strijdkrachten Zoo te redeneeren is toegeven aan een dwaling, die de noodlottigste gevolgen moet hebben; nooit hebben vestingen of verschansingen de onafhankelijkheid van een land verzekerd; maar wèl wordt die verzekerd door een goed leger, door een dapper en vaderlandlievend volk. De waarborg van Neêrlands volksbestaan moet men niet zoeken in liniën of vestingen; men moet die zoeken in goede en goed aangevoerde regimenten; zorg daarvoor, zij zullen u veel minder kosten dan al uwe versterkingsmiddelen en u oneindig meer nut aanbrengen."

Niettegenstaande in die dagen Nederland het toen zeer overmachtige Duitschland tot onmiddellijken nabuur had, bepleitte spr. dat wij vooral moeten trachten in het grensgebied actief op te treden, en hekelt hij den voorzichtigen Kraayenhoff aldus: „En al rekent schr. ons nu met de apphcatorische methode voor, dat bij het bezit van die stellingen de vijand 6 of 7 korpsen tegen ons moet afzonderen, hij houde 't mij ten goede, dat zijn arithmetnsche strategie, mij even weinig overtuigt als de geometrische van von Bülow en dat ik meer geloof schenk aan hen, die mij geleerd hebben, dat strategie

geen wiskunde is

„Slechts een vonk is noodig om het tot de tanden gewapende Europa in vuur en vlam te zetten. Dan zal waarschijnlijk Nederland worden geroepen om zijne neutraliteit te handhaven; en de eenige wijze, waarop een volk, dat prijs stelt op zijne onafhankelijkheid, dit kan doen, is het opstellen van een zoo groot mogelijke macht nabij het punt, waar de schending van die neutraliteit te vreezen is, en het met kracht optreden, indien die schending plaats heeft. Doet Nederland dit niet, dan zal Nederland, dat zich in tegenstelling van hetgeen zijne vroegere geschiedenis leert, geen offers wil getroosten