Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm

geboden, dan zou de vermeerdering en verbetering stellig nog grooter zijn geweest.

m. Om het gebruik van het werk te vergemakkelijken, werden bij de verwijzing naar andere spelen de betrokken bladzijden aangegeven.

Aan het slot der grootere spelen werd bovendien een korte uiteenzetting opgenomen, waardoor een vlug overzicht mogelijk wordt.

IV. Een nauwkeurige punten-noteering, waardoor de volledige stand van het spel ieder oogenblik kan worden overzien en een meer eenvoudige berekening voor minder geoefende leiders(sters) vonden eveneens een plaats.

V. Meerdere, nieuwe spelen werden opgenomen, enkele uitgebreid of gewijzigd; aan sommige werd een andere plaats in den leergang aangewezen.

„Honkbal" b.v., werd geheel omgewerkt en meer in overeenstemming gebracht met de laatste uitgave van de officieele spelregels van den Honkbalbond.

De Commissie blijft echter van oordeel, dat voor de school vereenvoudiging van het sportspel met zijn groot aantal regels en ontelbare, bizondere gevallen en bepalingen gebiedend noodzakelijk is, — dat voor een meer algemeene invoering de kosten van het materiaal moeten worden verminderd en — dat het spel alleen mag worden gespeeld in een vorm, dien de leider met zijn verantwoordelijkheid kan dekken.

De bewering, dat het aanvankelijk leeren vangen van zachtere ballen de leerlingen ongeschikt maakt, om later de hardere exemplaren „aan te durven", raakt kant noch wal. Het minachtend schouderophalen voor den sukkel (?!), die niet van zoo massieve, Spartaansche structuur is, dat hij de heftigste pijn totaliter negeert, kan voor de school niet door den beugel.

Vooraf den vangvorm in de perfectie geleerd en eerst, wanneer de leerlingen zeker zijn van hun zaak, maar ook niet eerder, den harden bal. Bij slingerbal is het niet anders: eerst den lichteren en minder krachtig geworpen grensbal,

Sluiten