is toegevoegd aan je favorieten.

De gedaanteveranderingen onzer aarde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK

I^^^^^SEOLOGIE is een wetenschap, die in bergachliPfpiPil rï^e 'ant*en minstens even populair is als lïlib^ill P'ant^unt^e en dierkunde. Daar komen de beIp^plfjPp woners dagelijks in aanraking met verschijnÉjJSrhrnmïrfe selen, die hun nieuwsgierigheid prikkelen. Het is niet slechts een belangstelling voor het schoone en aangrijpende der „doode" natuur om hen heen, met haar scherp geteekende kammen, haar wilde bergstroomen, haar diepe kloven en haar blauw-witte gletschers of haar statige vulkaanprofielen; veel dwingender worden de bewoners tot onze wetenschap gevoerd wanneer hun goed en bloed bedreigd wordt, wanneer een aardbeving hun woningen in puin legt, een vulkaan hun bouwgrond onder asch bedelft, een aardschuiving hun dorp bedreigt, een lahar (modderstroom) hun have wegvaagt, een lawine elk voorjaar hun gemeente teistert; dan doet zich bij ieder de vraag voor: waarom deze ellende?

In landstreken, waar sinds eeuwen mijnbouw uitgeoefend wordt zooals in Saksen of de Harz, waar de bevolking van de schatten der aarde leeft, ontwaakte de belangstelling voor de geologie uit een tegenovergestelde opwelling: déér komt menigeen op de vraag: hoe en waarom zijn hier zulke rijkdommen in den schoot der aarde?

In Nederland sliep tot voor korten tijd de belangstelling voor de aardkunde geheel. Had men voor 20 jaren een enquête onder onze bevolking gehouden, om uit te maken hoeveel er wisten wat geologie ongeveer is, er zou, naar ik vermoed, slechts een klein aantal op die vraag een antwoord hebben kunnen geven. Het is meer dan eens voorgekomen, dat mij door ontwikkelde menschen gevraagd werd: „En wat studeert U"? — „Geologie". — „Zoo, theologie, dat is een mooi beroep, dat U gekozen hebt!" Helaas moest ik die menschen teleurstellen, maar om hun duidelijk te maken, wat dan eigenlijk wel het