is toegevoegd aan je favorieten.

Plutarchus' Levensbeschrijvingen van Alexander (den Groote) en Cajus (Julius) Caesar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

VOORREDE

Latijn geleerd — jarenlang vertoefde en met zeer voorname personen omging.

Ontzaglijk is het aantal van zijn grootendeels behouden gebleven geschriften.

Deze zijn, reeds vroeg, naar den inhoud in twee groepen verdeeld, nl. i° de werken van w ij sgeerigen, 2° die van geschiedkundigen aard.

De laatste groep bestaat in hoofdzaak uit 1 evensbeschr ij vingen, waarvan ons, behalve een viertal op zich zelf staande, drie-entwintig paren zijn overgeleverd. Plütarchus pleegt namelijk telkens het leven van een Griek nevens dat van een Romein te stellen en dan beide levens te vergelijken in een afzonderlijke beschouwing.

Van deze zoogenaamde „vergelijkingen" zijn er slechts negentien overgebleven. Die tusschen Alexander x) en Caesar is, met andere, verloren gegaan *).

Elk paar levensbeschrijvingen mét de vergelijking noemt Plütarchus een boek 3).

Plütarchus is een hoogst verdienstelijk schrijver en navorscher geweest, en zónder hem ware menige bizonderheid uit de oudheid ons onbekend gebleven; en bovendien baart de lectuur van zijn geschriften, ook vertaald, veel genot.

Intusschen heeft zijn vlugge wijze van werken — anders toch ware hij nooit een dermate vruchtbaar

') Zóó betitelt Plütarchus diens levensbeschrijving; ieder begreep en begrijpt dat daarmede wordt bedoeld Alexander de Groote, koning van Macedonië. En Cajus Caesar is door hem als titel gebruikt voor Cajus Julius Caesar. — Het spreekt ook van zelf. dat Plütarchus niet vermeldt in welk jaar van onze jaartelling de door hem beschreven mannen geboren zijn en gestorven. I k doe zulks nu in zijn plaats: Alexander leefde 356—332 v. C, Caesar 100—44 v. C.

^ Wat ervoor doorgaat is van-een lateren schrijver en bijgevolg niet in deze vertaling opgenomen.

*) Zie het allereerste begin van Alexander.