Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD TER INLEIDING

zakelijk op de groote werken die er in Duitschland, vooral ook uit de school der Ritschlianen, verschenen. Von Harnack's „Dogmengeschichte" en zijn voordrachten over het „Wesen des Christentums" hebben in Zweden tal van geestdriftige voor- en tegenstanders gevonden. Meer echter nog dan Von Harnack, heeft vooral de Ritschliaan Wilhelm Herrmann op de ontwikkeling der nieuwere theologie in Zweden invloed geoefend. Zonder overdrijving zou men kunnen zeggen, dat vrijwel de geheele tegenwoordige theologen-generatie in Zweden door Herrmann is beïnvloed. Zoowel te Lund als te Upsala, waren er tal van volgelingen van Herrmann, die met hem alle metaphysische speculatie afwezen en in den geest van Kant de relatie tusschen Ritschl en Luther zochten te leggen. Meer dan eenige andere buitenlandsche geschriften hebben Herrmann's „Der Verkehr des Christen mit Gott" en zijn „Ethik" in Zweden beslag op de geesten gelegd. In de jaren na 1900 heeft inzonderheid E. Billing, die te Upsala sedert 1904 de ethiek doceerde, de aandacht op de theologie van Herrmann gevestigd. Op zijn colleges sprak hij gaarne over het probleem „openbaring en geschiedenis" en andere vraagstukken, die vooral ook door Herrmann aan de orde zijn gesteld. Zeker, Billing had een veel wijder blik op de historie dan Herrmann. Ook trok hem veel meer het moeilijke vraagstuk der Kerk. Maar Billing was in hoofdzaken toch sterk van Herrmann afhankelijk, en hij heeft velen van zijn leerlingen te Upsala zijn eerbied voor den arbeid van den grooten Marburger op hun verderen levensweg meegegeven.

Het zon volkomen onjuist zijn, wanneer men uit dit alles afleidde, dat de Zweedsche theologie omstreeks 1900 en daarna ongeveer niets zelfstandigs heeft opgeleverd en, zoowel te Lund als te Upsala, in vrijwel volkomen afhankelijkheid van Herrmann heeft voort gearbeid. Vooreerst heeft het onder de Zweedsche theologen aan critiek op Herrmann's theologie

vin

Sluiten