Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

belichten. In dit verband zij gewezen op het groote belang van op gezette tijden door kundige ambtenaren voor Departementspersoneel te houden cursussen over de departementale diensten. Het Departement van Arbeid gaf hierin een uitmuntend voorbeeld. De aan deze cursussen ten grondslag liggende gegevens dienen op systematische wijze te worden verzameld en gepubliceerd.

In het bovenstaande kwam met een enkel woord het verband tusschen Staatsorganisatie en begrotingsinrichting al naar voren. Een onvoldoend doordachte organisatie van de Staatswerkzaamheid moest leiden tot een chaotische begrootingsinrichting. Zooals door den Amerikaan W. Willoughby in zijn „the Problem of a National Budget" op meesterlijke wijze is uiteengezet, «ouden bij een juiste, goed doordachte inrichting der Staatsbegrooting vooral de volgende gezichtspunten tot hun recht moeten komen:

1. Een indeeling volgens organisatie-eenheden (Departementen, Oblieges, administraties, biweaux, enz.).

2. Een indeeling volgens functies (kosten van onderwijs, leger, rechtspraak, sociale wetgeving, enz.).

3. Een indeeling volgens aard der uitgaven (buitengewoon of gewoon, kapitaals- of exploitatie-uitgaven).

4. Een indeeling volgens soort der uitgaven (salarissen, gratificatiën enz. en andere personeele uitgaven; vuur, licht, drukwerk,;gebouwen enz. en andere materieels uitgaven).

Geen van deze gezichtspunten komt in de tegenwoordige Staatsbegrooting ook maar eenigszins voldoende tot uiting. Het schijnt, dat men de gezichtspunten 1, 2 en 4 alle tegelijk tot hun recht heeft willen doen komen, met het treurig resultaat, dat geen dezer gezichtspunten tot z&a recht kwam. En punt 3 wordt in de begrooting geheel en al verwaarloosd, komt eerst in de Millioenennota naar voren. Het zou te ver voeren, één en ander met tal van voorbeelden zoo duidelijk mogelijk te maken. Wü bepalen ons daarom tot een enkele illustratie van het totaal gemis aan konsequentie bij den begrootingsopzet. De indeeling van de Staatsbegrooting in hoofdstukken gaat uit van de organisatie-eenheden. Bij de hoofdstukken VIIA (Nationale

Sluiten