is toegevoegd aan uw favorieten.

De dijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf, en de opwinding van den leider, die geheel bezweet zwoegde aan het hoofd van de rij, volgden de meisjes steeds zedig kalm en de jonge lieden deftig streng. Allen letten ze slaafs op zijn bewegingen, en dansten traag of opgewekt, den indruk weergevend, die zijn gebaren maakten.

De ingenieur noodigde de ouderen in de keet en bewees in den eerbied, dien hij hun toonde, zijn beleefdheid aan de verschillende parochiën, waarvan zij de vertegenwoordigers waren. Plechtig liet hij de „glachar' ic" l) rondgaan, en de grijsaards dronken op zijn toast voor het heil van de nieuwe onderneming, met hun glaasjes eerst het kruisteeken in de lucht beschrijvend. Minzaam maakte hij met iedereen kennis en geleidde hen rond, hun alles uitleggend. Met ernstige belangstelling hoorden ze hem aan en volgden hem, of ze wenschten, dat hij hun niets vergat te toonen. Maar alles zonder de minste verwondering te uiten. Zelfs, toen hij hun liet zien, waar de dijk tweemaal bezweken was, en hun verklaarde, hoe hij dien door een breeder grondslag, schuiner helling en zwaarder voordek van graniet de noodige stevigheid had gegeven, was er niemand die zich een woord van verbazing liet ontvallen.

1) Een soort brandewijn.

107

L07