is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilige graal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook: Had niet de herrezene Galaat, de zoon zelve van Jozef van Arymathéa toegeroepen hem terug te gaan omdat eenmaal de Verkorene zelve komen zou?

En zou niet Parzival de Verkorene zijn?

Had niet Merhjn, vermomd als blinde zanger hen waarschuwende opgeroepen ter Queste naar den Heiligen Graal, en zoü, wanneer Merhjn zelve hen riep, de Verkorene niet onder hen zijn ?

En was Parzival niet de eenig uitgeblevene?"Want Ywein was vermoord geworden door der avonturen Vader zelve: Gawein had hem verslagen in het Avontuur van Misverstand.

Eene ontroering doorvoer den koning: als een weêr klank klonk in hem op: het was hem als hoorde hij in zich eene echo van de Stemme, die eenmaal in hem gesproken had.

En hem had gezegd van de vreemde Dingen.

Van Graal en Lans.

En hoe zijne Ridders hen hem zoeken zoüden.

En nu was er niets dan troostelooze Treurigheid in den burcht te Kameloot, droef waren alle zijne ridders, als hij zelve was, doch onder allen weemoed, als een hcht, dat door ijle, grijze nevels schijnt, zag hij:

Het Doel, het geheimzinnige, verborgen Doel, dat tot vreemde, en oogenschijnhjk zoo vaak noodelooze en nuttelooze Dingen en Daden drijft.

139