is toegevoegd aan uw favorieten.

Schriftcritiek en schriftgezag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

ernstig rekenschap mogen geven van de gevolgen van hun doen. Door het geloof vast. te koppelen aan verouderde meeningen en onjuiste overleveringen, zijn. zij oorzaak, dat velen daarom het geloof verwerpen. De heeren critici schijnen toch maar niet te snappen, dat zij met heel hun beschouwingen zich plaatsen boven het Woord; dat zij ontkennen de Godsopenbaring en dat a//e vastigheid op hun standpunt "verforen is. Ze willen geen conflict tusschen geloof en weten. Maar door hun subjectief standpunt hebben zijn geen grond voor hun geloof en geen norma voor hun weten. Dan ben ik ten slotte den" twijfel ten prooi gegeven.

S8) Dr. Grosheide. Schriftgezag. Zie blz. 19.

87) Dr. Hoedemaker wijst daar ook op. Christus voor de rechtbank enz. blz. 51. Hij wijst in dat werk (blz. 133-135) ook. op een uitspraak van Dr. Zeydner, dié poneerde dat Christus de boeken van het O. T. inleefde, maar daarin veel vond, wat Zijn heilig en rein. gemoed afstooten moest. Jezus, had daarover Zijne gedachten. Zijn gevoel. Maar als we niet met zekerheid kunnen zeggen, wat Jezus heeft gesproken, wie kon dan zeggen, wat Hij heeft gedacht of gevoeld? Jezus beriep Zich telkens op het O. T. De resultaten der historische critiek gaan hier tegen in. Van tweeën, één, óf de resultaten der historische critiek staan vast, óf Jezus heeft gedwaald, toen Hij Zich beriep op het O. T., maar dan heeft Hij ook gedwaald ten aanzien van Zijn persoon. Zijn weck en Zijn ambt. Deze Christus is niet de onze, niet Die der Kerk, niet. onze eenige troost in leven en in sterven. Zie ook: Toetsing aan de H. Schrift van de beginselen der Ethische richting, door Ds. Diermanse. blz. 100—140.

58) Dr. Grosheide, Schriftgezag, blz. 19 en 20.

59) Idem bladz. 20. Dr. Grosheide heeft dit, o. i. duidelijk uiteengezet. Wij gaven de tegenstelling eenigszins anders weer. Men vergeve ons de vele kleine citaten. We gaven ze met opzet,, om te bewijzen, dat we maar niet wat schrijven.

«>) Ds. H. C. v. d. Brink, De Ethischen en de Heilige Schrift. (Ons Arsenaal) blz. 24, 25.

61) 2 Cor. 10 : 5. Ps. 119 : 101, 115, 133-135. 141, 152, 165.

62) Dr. F. W. Grosheide,. Schriftgezag blz. 5 en 6. Ook aan blz. 2-4 hebben we enkele gedachten ontleend.

6S) De Grosheide t. a. p. blz. 2.

«*) Idem t. a. p. blz. 7.