is toegevoegd aan uw favorieten.

De codificatiebeweging in Duitschland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de procedure in hunne werkzaamheden te betrekken, zoodat deze met haar middeleeuwsche gerektheid een bron van klachten bleef.'4)

De staten buiten Saksen en de vrije rijkssteden bepaalden hunne werkzaamheden tot het in overeenstemming brengen van hun civiel recht met het Romeinsche, en bij iedere herziening kwam er dan wat Romeinsch recht bij.

En wel, waar grooter versnippering heerschte, des te meer Romeinsch recht. Door twee factoren werd dit in de hand gewerkt: het Romeinsch recht kon mèt de gewenschte eigenschappen zoo maar worden overgenomen, en de personen die het hardste voor verbetering ijverden, waren alle Romanistisch gezind. Totdat Conrings boek begon door te werken.

De meeste dier codificaties waren echter subsidiair, en zoo is het te verklaren, dat ze niet afdoende hielpen.75)

Een enkele staat deed ook wat voor het strafrecht, maar overigens valt er van codificatie tot omstreeks 1750 weinig waar te nemen.

Waar te nemen, want dat er een sterke onderstroom voor codificatie bestond, daaraan valt niet te twijfelen; maar pas later kwam hij aan de oppervlakte. Met een enkel woord willen we het bestaan nader aantoonen, en tevens nog eenige schrijvers vermelden, die als voorloopers reeds hun stem geuit hebben.

In de Thüringsche Staten hadden de steden reeds in de dertiende en veertiende eeuw een codificatie van het verkeersrecht

'4) Toch zegt Thomasius in Praef. Ossi p. 24 dat het Osse's verdienste is geweest, dat Saksen een beten procesrecht had dan de omliggende landen; Wat moet het in die landen dan wel zijn geweest! Teekenend is, wat Baron aanhaalt van den Rijksraad Höhn (p. 34 noot) „Ze moesten de terechtzittin» gen in de open lucht houden, opdat de rechters, door weer en wind gepijnigd, er spoedig een einde aan zouden maken". Wezenlijk, het scheen, dat ér een Frederik de Groote noodig moest zijn, om dit euvel te verhelpen. . Zie nog Thom. Diss., 115 § 34.

,s) Württembergisches Landrecht 1555—1610, Frankfurter en Nürnberger Reformationen, Statuten van Freiburg. Anders het Lübecker Stadtrecht en de Hamburger Statuten. (Schröder p. 911/12; Brunner p. 237). Voor Brandenburg zie Rudorff o.c. p. 10.

55