is toegevoegd aan uw favorieten.

De codificatiebeweging in Duitschland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. De Wechselordnung.

Een der verdiensten van Thibaut's brochure was het scheppen van een atmosfeer, waarin alle voorstanders van codificatie rustig konden ademen; d. w. z. allen, die een goede wetgeving als het hoogste doel des rechts erkenden, en die van een goede codificatie verwachtten de redding der justitie en het bevorderen van één rechtstoestand, in tegenstelling met de oude tijden, die stonden in het teeken van verscheidenheid en diep verval.

Aangezien er zoo velen waren, komt door hun streven de codificatiebeweging krachtig naar boven, gebaseerd op de motieven, waaraan Thibaut op de beste wijze uitdrukking had gegeven.

De reeks wetsontwerpen, welke successievelijk gaat verschijnen, wordt geopend door de Deutsche Wechselordnung.

We hadden reeds gelegenheid met een enkel woord erop te wijzen, dat Pruissens optreden inzake den Zollverein de indirecte factor was, die de codificatiebeweging van dien tijd hielp bevorderen. Ofschoon immers kwesties van handelspolïtieken en economischen aard de aanleiding waren, zoo kon het toch niet uitblijven, of de oorzaak der Zollverein, een gevoel dat er eenheid behoorde te zijn, had op ander terrein ook vruchtbare gevolgen; drie jaren reeds na de oprichting der Zollverein vroeg de Württembergsche afgevaardigde, dat men pogingen in het werk zou stellen, om eenheid van handelsrecht, althans van wisselrecht, te verkrijgen. Hij deed dat met ongeveer de volgende woorden: „Men kan zich de vraag stellen, of er geen eenheid kan gevonden worden in de hoofdzaken, waardoor de gelijkvormigheid inzake wisselrecht grooter wordt. Dat is evenwel niet alles; de regeling der hoofdzaken alleen geeft te weinig; ook de bijzaken moeten geregeld worden; want dat zijn lastige dingen, die spoedig over het hoofd gezien worden, en er dan de regeling niet op verbeteren."

Ook van andere kanten werd het als een nationale vooruitgang beschouwd op den weg naar de rechtseenheid, wanneer

109