is toegevoegd aan uw favorieten.

De codificatiebeweging in Duitschland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het is ook begrijpelijk, dat onze tijd de verantwoordelijkheid ondervindt van een einde te maken aan den toestand. Want zeer veel hangt er van af, dat het recht één worde op het gebied van het burgerlijk verkeer; niet alleen voor den staat, maar voor ieder individueel even goed. En hoezeer zal het rechtsverkeer vereenvoudigd worden! Het geheele zakenleven zal profiteeren van de weldaad, door deze vereenvoudiging en bespoediging in de wereld gebracht; enorm zal bespaard worden aan zorgen, tijd, moeite, processen, wanneer in het geheele Rijk inplaats van de verwarrende pluriformiteit van normen één recht heerscht! Dat is een niet te onderschatten voordeel voor het geheele Rijk en voor iederen burger. Maar niet alleen voor dezen is de geboekte winst aanzienlijk; neen, we zouden nog een groot voordeel willen noemen, voor het recht zelf ontstaan uit deze codificatie; en dat is: de verhooging van de autoriteit des rechts.

Op grond van al deze argumenten, die men in deze vergadering zal weten te apprecieeren, meen ik te mogen concludeeren, dat, hoe men overigens ook moge denken over de uiterlijke kwaliteiten van het ontwerp, het toch de kern in zich bevat van onmetelijke economische, politieke en moreele voordeden voor ons volk. (Bravo-geroep.)

Echter nog een andere beteekenis heeft de codificatie, namelijk in verband met ons prestige tegenover het buitenland. Niet direct materieel, maar de volkeren voeren toch ook geestelijk oorlog met elkaar; en een niet te onderschatten wapen in dezen geestelijken krijg is de onzichtbare, doch iederen dag werkzame invloed van de interne geestelijke macht van een volk.

Maar wat kan nu Duitschland op het gebied van burgerlijk recht stellen tegenover het buitenland? Niets, zoo goed als niets. We hebben wel een handelswetboek — dat uit dezelfde oorzaken is ontstaan als dit ontwerp —, maar het gebied, wat er door bestreken wordt, is zoo beperkt, dat, internationaal gesproken, zijn invloed wegvalt bij den invloed, dien b.v. de Fransche Code indertijd in de weegschaal kon leggen. Dat zal

170