is toegevoegd aan uw favorieten.

De codificatiebeweging in Duitschland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ieder individu tot in zijn binnenste beheerscht, is een dringende noodzakelijkheid; de eenheid zal het saamhoorigheidsgevoel versterken, de nationale waarde vermeerderen en de eer van den naam Duitschland vergrooten. Onze taak is het ertoe mede te werken, dat deze hoogst waardevolle band van eenheid des rechts spoedig alle Duitsche stammen omstrengelt (levendige bijval).

We zouden deze parlementaire sprekers nog vele bladzijden kunnen laten volspreken; echter zouden het alle herhalingen worden, en nooit beter gezegd dan door degenen, die we hier het woord lieten voeren. Daarom willen we eindigen met eenige schrijvers, niet omdat ze ons nieuws brengen, maar omdat ze toch wel eenigszins anders hunne gedachten formuleeren dan politici. Zakelijk komen beide categorieën volkomen overeen.

Zoo schrijft Dr. von Buchka in de Deutsche Juristenztg. 1896, dat het steeds meer en meer blijkt, dat het Duitsche volk codificatie van het privaatrecht verlangt, omdat de tegenwoordige toestand in zijn territoir-versplintering maar al te zeer herinnert aan de vreeselijke tijden van het in stadium van ontbinding verkeerende oude Rijk.

Op de krachtsverspilling, die van deze versnippering het gevolg is, wijst Oertmann 1. c. p. 19. „Het ligt voor de hand, dat de rechtsversplintering die totdusverre heerschte, in velerlei opzicht een buiten alle verhoudingen groote energievermorsing meebracht. Theoretici, wetgevers, alle rechtsvrienden, hebben daar zeer veel last van. En men behoeft er geen oogenblik aan te twijfelen, of door de tengevolge van het nieuwe wetboek nieuwverkregen rechtseenheid is een zeer groote verbetering langs de geheele linie ingetreden.

. Pannier, die een uitgave van het B. G. B. bezorgde, uit zich in de inleiding daartoe aldus: De Rijksdag heeft een nationale daad volbracht, waarvoor de toekomstige generaties, die zullen kunnen genieten van de eenheid van het burgerlijk recht, hem altijd dank zullen weten.

Deze rechtseenheid is een onschatbaar goed; ze beteekent

176