is toegevoegd aan uw favorieten.

Indonesische en Indische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

263

oersonen, tot een zoo gering mogelijk aantal die bij de laatste stemming ieder meer stemmen dan een der overige op zien vereenigd hebben. ,

6 In geval bij herstemming de stemmen staken, worden de namen van hen over wie moet worden geloot door een der stemopnemers op afzonderlijke briefjes van gelijke grootte geschreven, die opgerold door hem in de bus worden gedaan en omgeschud, waarna de andere stemopnemer er een uittrekt; hij wiens naam daarop staat is de gekozene.

7. Nadat de uitslag der stemming geconstateerd us vernietigen de stemopnemers de briefjes.

Artikel 12.

1 Wanneer een lid naar aanleiding van het bepaalde in artikel 18 derde lid der Locale raden-ordonnantie inlichtingen van den Voorzitter verlangt, is daartoe verlof van de vergadermg ^ jJ^ ^ dg Voorzitter de verlangde

inlichtingen of dadelijk of in eene volgende vergadering. Artikel 13.

Wanneer de handhaving der orde het noodzakelijk maakt, kan de Voorzitter de zitting schorsen gedurende een door hem te bepalen tijd.

Artikel 14.

Dit reglement treedt in werking op de veertiende dag na de dagteekening van de „Javasche Courant waarin het is afgekondigd.

Karangasem 31 Januari 1922.

De Voorzitter van den Karangasemraad, I. GOESTI BAGOES DJLANTIK. (Goedgekeurd bij Gouvernementsbesluit dd. 1 Mei 1922, No. 3).