is toegevoegd aan uw favorieten.

Het fatum van bevolkingsvermeerdering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

wanneer de bevolking steeds meer aangroeit: de producten van den grond worden schaarsch, het kapitaal dreigt minder snel toe te nemen, dat is relatief minder te worden, doch de beschikbare arbeidskracht wordt steeds overvloediger.

En daaro*m moet, wat als belooning van dien relatief overvloedigen arbeid beschikbaar zal wezen, bepaald worden door het deel van het maatschappehjk inkomen dat noodzakelijkerwijs moet toevloeien aan de andere, relatief schaarsche, productiefactoren, om nog in voldoende mate de beschikking hierover te verkrijgen. En ook dit aandeel wordt — het spreekt vanzelf — beïnvloed door de vermeerdering der bevolking.

De grond is slechts in bepaalde hoeveelheid voorradig ; geschikte grond voor bouw- en industrieterrein is schaarsch; goede giond voor den landbouw is in het geheel niet meer aanwezig1). Waar mogelijk moet dus reeds bebouwde grond nog intenser bewerkt worden, en verder moet nieuw bouwland gemaakt worden, door drooglegging van moerassig land, door inpoldering, enz. Een klein gedeelte der boeren- en landarbeiderszoons zal zoo nog levensonderhoud op het land kunnen vinden, doch het grootste deel zal naar de steden moeten trekken om daar het aanbod van arbeidskrachten in handel en industrie te vermeerderen. En hoe meer de bevolking aangroeit, des te grooter wordt de behoefte aan grond, maar des te kleiner wordt voortdurend de nog beschikbare oppervlakte ; vandaar de geweldige waardevermeer-

1) Terloops worde in dit verband gewezen op een voor de geheele cultuur en vniks-nntwikkeling noodlottig gevolg van de doorgaande Jbevolkingstoename: het steeds meer verdwijnen der natuur. Gaal: "het zoo" 'dööf,"ïïaiTsTrekt b.v. over een halve eeuw Amsterdam zich uit van Amersfoort tot Zandvoort, met hier en daar een plantsoen er tusschen, dat aan de hoede van het publiek wordt toevertrouwd, terwijl de duinstreek, die steeds drooger wordt door de activiteit van de waterleiding, door de toenemende behoefte aan vocht (en kinderspeelplaatsen) steeds meer het uiterlijk van een woestijn zal gaan aannemen.