is toegevoegd aan uw favorieten.

Het fatum van bevolkingsvermeerdering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

len, enz. Door aanwending van meer kapitaal wordt de productie vruchtbaarder, dat wil zeggen dat met minder opoffering van tijd en arbeidskracht met eenzelfde hoeveelheid grondstoffen meer resultaat wordt bereikt, omdat hierdoor mogelijk wordt gemaakt mechaniseering en toepassing van nieuwe vindingen op ieder gebied, en daardoor een gemakkelijker winning van grondstoffen, sneller transport, intensiever benutting, benutting ook van de afval- en bijproducten, korter verloop voor de geheele bewerking, de mogelijkheid van productie in het groot, waardoor de kosten per eenheid verlaagd worden, enz. Moet dus de productie steeds in omvang toenemen, en wel in sterker mate dan de bevolking toeneemt (omdat, gelijk we zagen, de met deze producten te betalen prijs der grondstoffen hooger wordt, en omdat, gelijk we nog zien zullen, met de bevolking ook de werkgelegenheid, en daarvoor de verschillende behoeften moeten toenemen), dan moet ook de kapitaalbehoefte der industrie voortdurend toenemen, eveneens in sterker mate dan de bevolking.

Maar ook nog uit anderen hoofde is toenemende kapitaalv ormjig^i^joS^IaKeTJIk^ïd bij. toenemenj^Töevol- \ Tang^ Behalve door uitvoer van producten worden de T voor ons noodzakelijke grondstoffen ook gekocht door kapitaaluitvoer naar het buitenland (belegging in buitenlandsche fondsen), waardoor wij ons, als rente hierop, een aandeel in den uitvoer van dat buitenland kunnen verzekeren. Ook dit is een grond, die steeds sterker moet dringen tot kapitaalvorming in grooten omvang. Maar nog dringender eisch wordt dit door de behoeften die ook nog op ander gebied door het aangroeien der bevolking ontstaan. Voor het in cultuur nemen van nieuwen grond, het droogleggen van polders of moerassen, het intensiever bewerken van reeds bebouwden grond ,is steeds meer kapitaal vereischt. Ook de uitbreiding en het onderhoud van steden wordt voortdurend kostbaarder (door het veelvuldig gebrek aan goeden bouwgrond, de

3