is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 20 —

Dekker, die een 70-tal personen op aansporen van zijnen patroon Jan Zwaardemaker en Ds. W. Jesse bijeen riep en bereid vond wekelijks een dubbeltje te storten om zoodoende een kapitaaltje te vormen om een winkelvereeniging op te richten, de eerste welke in den loop der tijden levenskrachtig bleek te zijn. Bestuursleden waren o. a. Veltkamp, Nieuwenhuizen en Kuijper.

Tot ultimo Juli 1866 brachten die personen hun bijdragen in, aan het einde van dien termijn maakten slechts 9 leden gebruik van het recht om uit te treden en ontvingen £ hunner stortingen terug. Den 4den Augustus 1866 *) werd de winkel geopend in een daartoe zoo goed mogelijk ingerichte arbeiderswoning. Het debiet op dien eersten dag was ƒ45.—, de eerste weken verkocht men alleen op Zaterdagavond, later ook op Dinsdag en Donderdag. Dus wel een Zeer bescheiden begin.

In October 1866 was voor ruim ƒ 900.— verkocht met een winst van ƒ 114.—, dus de leden zouden ongeveer 10 % dividend kunnen krijgen. De winst daalde echter, doch het bestuur greep tijdig in en de commercieele leiding werd aan betere handen toevertrouwd; het ledental steeg daarop tot 97. Van de verplichte contributie van ƒ 5.20 per jaar werd 20 ets. in een reservefonds gestort en na aftrek van 5 % rente op aandeden nog $ van het winstrestant. Eenige jaren later wordt van Help U zeiven te Zaandam nog vermdd *), dat het ledental was geklommen tot 125, en het door de leden gestort kapitad bijna ƒ 1400.— bedroeg met een reservefonds van ruim ƒ 100.—. Er werd een terrein gekocht om daarop een tweede winkel te bouwen, welke in 1869 geopend werd, in 1873 volgde een derde en in 1875 ging men over tot de opening van een bakkerij. Gedurende den winter werden volksvoordrachten gehouden, die zeer in den smaak viden en dan ook geregeld werden voortgezet.

Te Midddburg werd den 6den December 1865 met een 40-td leden de „Werkmansvereeniging" opgerichts), waarvan de statuten den i8den April de koninklijke goedkeuring ontvingen.

Deze vereeniging stelde zich ten doel: aan den arbdder in zijn vrije uren gelegenhdd te geven tot nuttige oefening en ontspanning,

*) Jaarb. N. C. B. 1893, bl. 214. *) De Economist 1869, bl. 910. *) Staatk. en Staath. Jaarb. 1875, bl. 15.